CB Login

Welcome all to the Maybe Dolls club!

Flags

หลักสูตรนี้มีสามส่วน This course has three parts

ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่น Part 1 Introduction to Fashion Design

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของการออกแบบ Part 2 Elements of Design 

ส่วนที่ 3 หลักการออกแบบ Part 3 Principles of Design

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่น Introduction to Fashion Design

เสื้อผ้าถูกใช้มานานแล้ว ซึ่งเสื้อผ้าเป็นมากกว่าสิ่งปกปิดร่างกายของผู้คน แต่เสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ แตกต่างออกไป และยังบ่งบอกถึงสถานะของผู้คนนั้น ๆ อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในอดีต แต่แม้กระทั่งทุกวันนี้และบุคลิกของผู้สวมใส่ ความต้องการในการปกปิดและการเปิดเผยนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของเสื้อผ้าที่แตกต่างกันและผู้สวมใส่มักจะเลือกทำ ที่เรียกได้ว่า แฟชั่น

Clothing has long been used as more than just a way to cover people’s bodies. Different types of clothing clearly reveal status, especially in the past but even today, and also the wearers’ personalities. This need to conceal and also to reveal relies on a range of different clothing types and will often be chosen by wearers to do both.

นักออกแบบด้านแฟชั่น
นักออกแบบด้านแฟชั่น

เสื้อผ้ามักจะเปิดเผยสถานะและชนชั้นทางสังคมอย่างชัดเจน สิ่งนี้สามารถเห็นได้จากหัวหน้าหรือเจ้าของกิจการที่สวมชุดสูทแบบธุรกิจและพนักงานอาจจะใส่กางเกงยีนส์หรือเครื่องแบบ อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้อาจหายไปอย่างสมบูรณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ของการทำงาน.      เสื้อผ้าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต ผู้คนสวมใส่เสื้อผ้าที่แตกต่างออกไปในวันและเวลาโอกาสหรือสถานะต่าง ๆ เช่น ในโรงเรียน,ที่มหาวิทยาลัย ,เริ่มการทำงาน,โอกาสพิเศษต่าง ๆ (งานแต่งงานและงานศพ) การไว้ทุกข์นั้นมีการจำกัดสีเสื้อด้วย บางประเภททั้งสำหรับผู้ล่วงลับและผู้ที่ไว้ทุกข์และสิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของแต่ละศาสนา ตัวอย่างเช่นในบางสถานที่คนสวมชุดดำที่งานศพในขณะที่คนอื่นสวมใส่สีขาว

Clothing often clearly reveals status and social class. This can be seen in the boss wearing a business suit and the workers perhaps jeans or a uniform. This difference, however, may completely disappear at the weekend. Clothing changes throughout life. People wear different clothes in the cradle, in school, at university, starting work, special occasions (weddings and funerals), or getting promotions. Death has a particular type of clothing both for the dead and those mourning and this can also be different according to culture. For example, in some places people wear black at funerals whereas in others the colour to wear is white.

เสื้อผ้าเป็นสัญญาณบ่งบอกตัวตน อาจเป็นภาพสะท้อนของเป้าหมายของบุคคลหลักการทางศีลธรรมและยังสามารถแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในตนเองหรือการขาดความเชื่อมั่น เสื้อผ้ามักเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนของกิจกรรมที่ผู้คนกำลังจะมีส่วนร่วมในทางกลับกันเสื้อผ้าสามารถใช้เพื่อระบุสิ่งที่คนไม่ได้ ในกรณีนี้เสื้อผ้าจะถูกสวมใส่มากขึ้นเช่นเครื่องแต่งกายปกถ้าคุณจะ ประเภทเสื้อผ้าที่เฉพาะเจาะจงยังเผยให้เห็นคนที่อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

Clothing is also a signal of personal identity. It can be a reflection of the person’s goals, moral principles, and can also show self-assurance or the lack thereof. Clothing is often a clear indication of an activity that people are about to engage in. On the flip side, clothing can be used to indicate something a person is not. In this case, the clothes are worn more as a costume, a cover, if you will. Specific types of clothing also reveal people who belong to a particular group or membership of a specific group.

หนึ่งในแง่มุมที่น่าสนใจที่สุดของเสื้อผ้าคือแฟชั่น เมื่อใช้ในรูปแบบพื้นฐานที่สุดก็หมายถึง การเปลี่ยนรูปร่างหรือประเภทของเสื้อผ้าของผู้คนในอดีตและจนกระทั่งวันนี้ ผู้คนรู้สึกว่าจำเป็นต้องประดับตัวเองด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ดูดี สิ่งนี้นำไปสู่โอกาสสำหรับผู้คนในสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งความรู้สึกมั่นใจของตนเองและสถานที่หรือในวงสังคม แฟชั่นเป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัยที่ควรมีไอเดียแปลกใหม่สำหรับการตลาด ในการออกแบบเสื้อผ้า

One of the most interesting aspects of clothing is fashion. When used in its most basic form fashion simply means changing shapes or types of clothing. People have in the past, and today, felt the need to adorn themselves. This has led to opportunities for people to develop their own sense of style and reveal a place in society. Fashion is only one of many factors to consider when creating a garment for the market. The general appearance as well as the way it can be used must be considered.

การออกแบบสไตล์ต่าง ๆ เฉพาะ สำหรับแต่ละบุคคลซึ่งกระนั้นก็ยังไม่เพียงพอ แต่รวมถึงอุปกรณ์เครื่องประดับตกเเต่งเสื้อผ้าเป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้ดูดีหรือดูเด่นชัดตรึงใจของผู้คนรอบกาย และสอดคล้องกับบุคลิกภาพ ซึ่งเรียกได้ว่าการออกแบบแฟชั่นให้เหมาะสมกับบุคคลนั้น ๆ เอง.

When creating a particular style for a certain individual which includes not only clothing but also accessories or beauty products which are consistent with the personality, this is called fashion designing

คำสำคัญของการออกแบบแฟชั่น Key terms of fashion design

นักออกแบบด้านแฟชั่น Fashion designer

นักออกแบบแฟชั่นสามารถมองออกและสร้างแบบฟอร์มการปะ ติดต่อเข้าด้วยกันของเสื้อผ้าแล้ววางให้ได้สัดส่วน สี และผื้นผ้า
อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบอาจไม่จำเป็นต้องรู้วิธีเย็บหรือสร้างลวดลาย การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบแฟชั่นและนักออกแบบแฟชั่นส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกฝนจากสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ.

A fashion designer visualises and forms garment combinations of line, proportion, colour, and texture. The designer may not necessarily know how to sew or make patterns, however. Formal training is essential for fashion designing and most fashion designers are formally trained and schooled.

ผู้ออกแบบรูปแบบ Pattern maker 

ผู้สร้างลวดลาย คือ ผู้ที่วาดรูปร่างขนาดต่าง ๆ ของชิ้นส่วนเสื้อผ้าด้วยเครื่องมือวัดลงบนกระดาษ บางครั้งใช้ AutoCAD ซึ่งเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
บางครั้งพวกเขาทำมันด้วยวิธีดั้งเดิม ซึ่งจะใช้จะผ้าม่านมัสลินกับหุ่นในรูปแบบการแต่งกาย ชิ้นส่วนลวดลายจากการออกแบบที่ตั้งใจต้องพอดีกับผู้สวมใส่ที่ต้องการด้วย ผู้ออกแบบลวดลายจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ.
A pattern maker is the one who drafts the shapes and sizes of a garment's pieces with paper and measuring tools, and, sometimes, an AutoCAD computer software programme. Sometimes they do it the original way which is to drape muslin on a dress form. The pattern pieces from the intended design of the garment must also fit the intended wearer. Pattern makers must have formal training.

ช่างตัดเสื้อ Tailor

ช่างตัดเสื้อ สามารถออกเเบบและทำเสื้อผ้าแบบตามความต้องการของลูกค้าได้ สิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นเสื้อผ้า ชุดสูท เสื้อ กางเกง แจ็คเก็ต และกระโปรงฯลฯ
A tailor makes custom designed garments which are made to measure for a client. These can be clothing pieces such as suits, coats, trousers, jackets and skirts.

นักออกแบบสิ่งทอ Textile designer

ผู้ประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องแต่งกายจะมีหน้าที่คล้ายกับนักออกแบบเครื่องประดับ หรือนักออกแบบเครื่องเรือน โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1. วิเคราะห์ ศึกษาวัสดุ ที่นำมาออกแบบสิ่งทอ ลายผ้า และเนื้อวัสดุ เพื่อตัดเย็บ และวิธีการตัดเย็บ ควบคุมการตัดเย็บให้เป็น ไปตามแบบที่ออกไว้
2. ให้คำแนะนำในเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่อง ของรูปร่างแต่ละบุคคล โดยมีพื้นฐานความเข้าใจในศิลปะการแต่งกายของไทยโบราณและการแต่งกายแบบตะวันตกยุคต่างๆ ในการออกแบบและขั้นตอนการผลิต.
A textile designer designs fabric weaves and prints for clothes and furnishings. Textile designers are usually formally trained as apprentices and are schooled in the trade.

สไตล์ลิส Stylist

สไตลิสต์เป็นผู้ประสานงานเสื้อผ้าเครื่องประดับและอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการถ่ายภาพแฟชั่นและการนำเสนอคอลเลกชันเสื้อผ้า สไตลิสต์ยังเป็นนักออกแบบที่มีการออกแบบเป็นไปตามแนวโน้มและคอลเลกชั่นของนักออกแบบอื่น ๆ คือบุคคลที่ช่วยดูแล look และภาพรวม ให้กับบุคคลทั่วไป โดยมากมักจะเป็น ผู้บริหาร หรือนักการเมือง หรือ ผู้ที่ต้องออกงานในโอกาสพิเศษต่างๆ
A stylist is one who co-ordinates the clothing, jewellery, and accessories used in fashion photography and catwalk presentations of clothes collections. A stylist is also a designer whose designs are based on trends, and the collections of other designers.

ผู้ซื้อ Buyer

Buyer หรือ จัดซื้อ เป็นอาชีพที่เอื้อต่อการต่อยอดไปเป็นนายตัวเองได้คือ Sales executive รู้ใจตลาด รู้จักลูกค้า รู้ว่าขายอะไรดี และอีกอาชีพคือ Buyer รู้ว่าอะไรขายได้ รู้แหล่งซื้อ รู้ต้นทุน

ธุรกิจทั้งหลายวนเวียนอยู่กับการค้าๆขาย ๆ หากคุณรู้แหล่งซื้อกับรู้การขายโอกาสการเป็นนายตัวเองก็ใกล้ตัว คุณต้องการสองอย่างนี้ในการสตาร์ทอัพธุรกิจส่วนตัวเล็ก ๆ ตำแหน่งอื่น ๆ จ้างได้เมื่อธุรกิจโต

บัณฑิตจบใหม่ที่ไม่ได้มาสายเฉพาะทางอย่าง แพทย์ หรือ วิศวกร หากกำลังลังเลว่าจะทำงานอะไรดีก็ลองพิจาณาสองอาชีพนี้ไว้ หากไม่อยากออกไปขายของ ก็ลองจัดซื้อ

A buyer orders stocks of clothes for the shops. Most fashion buyers are trained in business studies.

ครู Teacher

อาจารย์ด้านการออกแบบแฟชั่น สอนศิลปะและงานฝีมือของแฟชั่นในโรงเรียนvสอนศิลปะและในโรงเรียนออกแบบแฟชั่น
A teacher of fashion design teaches the art and craft of fashion in art schools and in fashion design schools.

ช่างตัดเสื้อแบบกำหนดเอง Custom clothier

ช่างตัดเสื้อที่กำหนดเอง ทำเสื้อผ้าสั่งทำสำหรับลูกค้าที่กำหนด
A custom clothier makes custom-made garments to order, for a given customer.

ช่างตัดเสื้อ Dressmaker

ช่างตัดเสื้อเชี่ยวชาญในการทำเสื้อผ้าสตรี สิ่งเหล่านี้รวมถึงเครื่องแต่งกายกลางวัน ค็อกเทล และชุดราตรี เสื้อผ้าและชุดสูทสำหรับธุรกิจ กางเกงขาสั้น เสื้อผ้ากีฬาและชุดชั้นใน
A dressmaker specialises in custom-made women's clothes. These include day wear, cocktail, and evening dresses, business clothes and suits, trousseaus, sports clothes, and lingerie.

ผู้วาดภาพประกอบ Illustrator

นักวาดภาพประกอบคือคนที่วาดรูปและวาดภาพเสื้อผ้าเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
An illustrator is someone who draws and paints images of clothes for commercial use.

โมเดล Model

คนที่สวมใส่เสื้อผ้าในงานแฟชั่นโชว์ และในรูปถ่ายเพื่อนำมาจัดแสดง
A person that wears clothes at fashion shows and in photographs in order to display them.

นักข่าว Journalist

นักข่าวแฟชั่นคนหนึ่งเขียนบทความเกี่ยวกับแฟชั่น ที่อธิบายถึงเสื้อผ้าที่นำเสนอสำหรับนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์
A fashion journalist writes fashion articles describing the garments presented for magazines or newspapers.

ผู้เชี่ยวชาญการเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้า Alterationist

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนเสื้อผ้า ที่ปรับเสื้อผ้าที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้พอดีกับร่างกายโดยทั่วไปพร้อมสวมใส่ เเต่จะไม่ใช่ช่างตัดเสื้อทั้งหมด เเละช่างตัดเสื้อจะทำการปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เหมาะกับลูกค้า

An alterationist is a clothing alterations specialist who adjusts completed garments so that they fit well, usually ready-to-wear, and sometimes re-styles them. Not all alterationists are tailors even though tailors do the altering of the garments to fit the client.

ที่ปรึกษาด้านตู้เสื้อผ้า Wardrobe consultant

ที่ปรึกษาด้านแฟชั่นให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับรูปแบบและสีที่เหมาะสมกับลูกค้า
A wardrobe consultant, also known as a fashion advisor, gives clients advice on styles and colours that are flattering to the clients.

ช่างภาพ Photographer

ช่างภาพถ่ายรูปเสื้อผ้าตามแบบแฟชั่น เพื่อใช้ในนิตยสารหนังสือพิมพ์หรือโฆษณา
A photographer photographs the clothes on fashion models for use in magazines, newspapers or adverts.

กลุ่ม Collection

คอลเลกชั่นใหม่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละฤดูกาลโดยแผนกออกแบบและการขายสินค้าในทุกแผนก คอลเลกชั่นใหม่เหล่านี้เป็นไปตามฤดูกาลและจะขายให้กับผู้ซื้อร้านค้าปลีก ในแต่ละฤดูกาล แผนกออกแบบและจัดจำหน่ายของแต่ละแผนกมีหน้าที่สร้างคอลเลคชั่นใหม่

New collections are created each season by design and merchandising departments in every division. These new collections are seasonal and will be sold to retail store buyers. Each season, the design and merchandising departments of each division are responsible for creating a new collection.

แฟชั่นโชว์ Fashion Shows

แฟชั่นเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะเวลา การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ซึ่งเป็นการนำ เสนอผลงานการออกแบบทางแฟชั่นก็เช่นกัน เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและความก้าวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล้วนส่งผลต่อการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ แม้ว่าแต่ละการจัดแสดงใช้เวลาประมาณ 15 นาที หากแต่เบื้องหลังนั้นดีไซน์เนอร์ต้องใช้เวลาเตรียมงานนานถึง 6 เดือน ตั้งแต่เริ่มจรดดินสอลงกระดาษจนเกิดเป็นคอลเลคชั่นเสื้อผ้าบนรันเวย์ ที่ออกสู่สายตาสาธารณชนทั้งจากช่างภาพสื่อมวลชน ผู้ชมที่นั่งแถวหน้าตัวแทนผู้ซื้อ (Buyers) ไจนถึงกลุ่มลูกค้าประจำ และรุ่นใหม่ การเรียนรู้ที่จะผสมผสานสุนทรียศาสตร์ผ่านรูปแบบการจัดแสดงแฟชั่นโชว์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ตั้งแต่การเลือกดนตรีประกอบและการจัดแสงที่สอดคล้องกับลักษณะของการจัดแสดง การวางแผนถ่ายภาพเพื่อจัดทำ หนังสือรวบรวมผลงานการออกแบบ เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องการแต่งกาย เครื่องประดับ เป็นต้น ที่จัดทำขึ้นในแต่ละคอลเลคชั่นเพื่อนำ เสนอต่อกลุ่มลูกค้าและสื่อมวลชนหรือที่เรียกกันว่า ลุคบุ๊ก (Look book) ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้   การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ นอกจากนี้การเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของแฟชั่นโชว์ รูปแบบการจัดแสดง และแนวโน้มในอนาคตของแฟชั่นโชว์ทั้งจากต่างประเทศและประเทศไทยถือเป็นสิ่งสำ คัญของวิธีการ
ถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ในการออกแบบของนักออกแบบต่อคอลเลคชั่นของเครื่องแต่งกายแต่ละคอลเลคชั่น

A fashion show is considered a special event. Fashion shows are used to communicate a fashion story. The fashion office usually does all the selections and the organisation of the fashions and model bookings. Invitations and other arrangements are usually handled by special events departments. These presentations can be organised in four different ways, these being formal shows, designer trunk shows, department shows and informal modelling.

แฟชั่นโชว์อย่างเป็นทางการ Formal Fashion Shows

แฟชั่นโชว์ที่เป็นทางการต้องมีการวางแผนล่วงหน้าจำนวนมากซึ่งรวมถึงรูปแบบการจองและสิ่งอำนวยความสะดวกการจัดเรียงสำหรับรันเวย์ทิวทัศน์แสงไมโครโฟนไมโครโฟนดนตรีที่นั่งและผู้ช่วย โดยปกติแล้วเสื้อผ้าจะถูกจัดกลุ่มตามสไตล์ของสีหรือเกณฑ์การมองเห็นอื่น ๆ เพื่อกำหนดอารมณ์โดยเฉพาะและเพื่อเสริมเสื้อผ้านางแบบและดนตรีได้รับการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง

Formal fashion shows need a huge amount of advance planning which includes booking models and fittings, arranging for a runway, scenery, lighting, microphones, music, seating, and also assistants. The clothes will usually be grouped on the basis of styling, colour, or other visual criteria. In order to set a particular mood and to complement the clothes, models and music are chosen carefully.

นักออกแบบแฟชั่นโชว์ Designer Trunk Shows

การแสดงแฟชั่นดีไซเนอร์นั้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือกับผู้ขายรายเดียว พวกเขาเป็นวิธีที่นิยมมากในการขายคอลเลกชั่นราคาแพง บันทึกอย่างระมัดระวังโดยพนักงานขายมีความสำคัญที่นี่เพราะมันจะมาจากสิ่งที่ลูกค้าที่ดีที่สุดได้รับการคัดเลือกและส่งคำเชิญ ตัวแทนหรือนักออกแบบจะไปเยี่ยมชมร้านค้าที่มีคอลเลกชันและมักจะแสดงไว้ในโมเดลในแผนกคอลเลกชันนักออกแบบ ด้วยวิธีนี้ลูกค้าสามารถเห็นคอลเลกชันทั้งหมดที่ไม่ได้รับการแก้ไขโดยผู้ซื้อ จากนั้นพวกเขาสามารถสั่งตัวอย่างในขนาดของตัวเอง ธุรกิจรวมของนักออกแบบและผู้ค้าปลีกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์มักมาจากงานแสดง พวกเขายังถือว่าใช้เวลามากและเหนื่อยล้างานและนักออกแบบและผู้ค้าปลีกจำนวนมากได้หยุดจริงในการแสดงประเภทนี้

Designer trunk shows are done in collaboration with a single vendor. They are a very popular way of selling expensive collections. Careful record keeping by sales associates is important here as it will be from these that the best customers are chosen and sent invitations. The representative or the designer him/herself will visit stores with the collection and usually show it on models in the designer collections department. In this way customers are able to see the entire collection unedited by a buyer. They can then order samples in their own sizes. Around fifty percent of designers and retailers’ total business often comes through trunk shows. They are also considered very time consuming and exhausting work and a lot of designers and retailers have now actually stopped doing this type of show.

แผนกแฟชั่นโชว์ Department Fashion Shows

แผนกแฟชั่นโชว์นั้นผลิตในร้านค้าในขนาดเล็กมากเพื่อสร้างยอดขายได้ทันที มักจะตั้งแพลตฟอร์มในแผนกที่สวมเสื้อผ้า

Department fashion shows are produced in-store on a much smaller scale to generate immediate sales. A platform is usually set up right in the department itself that carries the clothes.

แฟชั่นโชว์ไม่เป็นทางการ Informal Fashion Shows

การแสดงที่ง่ายที่สุดในการผลิตคือแฟชั่นโชว์ที่ไม่เป็นทางการ นางแบบเดินผ่านร้านค้าที่ใส่แฟชั่นและแสดงให้ลูกค้าเห็น โดยปกติแล้วลูกค้าต้องการถามคำถามและไม่รีบร้อนสำหรับรุ่นที่สามารถใช้เวลาของพวกเขา ขั้นตอนปกติสำหรับสิ่งนี้คือทำร่วมกับโปรโมชั่นพิเศษหรือแฟชั่นโชว์ของนักออกแบบ

The easiest shows to produce are the informal fashion shows. Models walk through the store wearing the fashions and showing them to customers. Usually, customers like to ask questions and there is no hurry for the models who can take their time. The usual procedure for this is that it is done in conjunction with a special promotion or trunk show.

Classification of Fashion

นักออกแบบและผู้ผลิตมีความกังวลอย่างยิ่งกับช่วงเวลาที่ความสำคัญของคอลเลกชันแฟชั่น คอลเลกชันแฟชั่นบางรายการมีระยะเวลานานกว่าคอลเล็กชั่นอื่น ๆ บางอย่างอาจสั้นมาก นักออกแบบต้องระบุระยะเวลาที่น่าจะเป็นและจะสามารถประเมินความสำคัญของแฟชั่นในสินค้าคงคลังค้าปลีกได้

Designers and manufacturers are particularly concerned with the duration of a fashion collection’s importance. Some fashion collections have a longer duration than others, some can be very brief. A designer needs to identify which duration it is likely to be and only then can evaluate the fashion’s importance to the retail inventory.

แฟชั่นแบ่งออกเป็น 5 ประเภท Fashion is classified into different types:

1. สไตล์ Style

นี่คือที่ซึ่งความแตกต่างระหว่างสไตล์และแฟชั่นนั้นชัดเจน สไตล์นั้นคงที่และไม่เปลี่ยนแปลง แต่แฟชั่นก็เปลี่ยนไปเสมอ แฟชั่นคือการปรับเปลี่ยนสไตล์เฉพาะ สไตล์ถือเป็นเค้าโครงพื้นฐานของเสื้อผ้าใด ๆ ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแขนเสื้อหรือขอบเสื้อผู้หญิงมีหน้าอกและปรับแต่งสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นี่และที่นั่นในชิ้นส่วนเสื้อผ้าขั้นพื้นฐานเปลี่ยนมันและทำให้มันดูแตกต่าง การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่กลายเป็นแฟชั่น - เมื่อได้รับการยอมรับจากผู้คน

Here is where the difference between style and fashion is clear. Style is constant and does not change but fashion always changes. Fashion is the modification of a particular style. Style is considered to be the basic outline of any garment. Changing the sleeves or neckline, for example, and tweaking a few things here and there on a basic garment piece, changes it and makes it look different. This change is what becomes fashion - when it is accepted by people.

คำว่า 'สไตล์' เป็นที่นิยมในด้านแฟชั่นและหมายถึงส่วนย่อยในแฟชั่น ตามคำนิยามมันเป็นสิ่งที่มีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างจากการออกแบบอื่น ๆ ตัวอย่างของสิ่งนี้อาจเป็นได้ว่าแฟชั่นเป็นกระโปรงจีบ แต่สไตล์ก็เป็นกล่องจีบ ความเข้าใจผิดที่คนทั่วไปมีเชื่อว่านักออกแบบที่มีชื่อเสียงสร้างแฟชั่น นักออกแบบที่มีชื่อเสียงกำลังสร้างสไตล์ที่พวกเขาหวังว่าจะได้รับการยอมรับ หากสไตล์นั้นได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคมันจะกลายเป็นแฟชั่น เราเคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อน แต่มันซ้ำรอย: แฟชั่นมีความหมายเหมือนกันกับการยอมรับ

The word ‘style’ is popular in fashion and refers to a sub-division within fashion. By definition, it is that which has certain characteristics that distinguish it from other designs. An example of this could be that the fashion is the pleated skirt, but the style is a box pleat. A common misconception that people have is, believing that famous designers actually create fashions. Famous designers ai m t o create styles they hope will be accepted. If the style then gets consumer support it becomes fashion. We have mentioned this before but it bears repeating: fashion is synonymous with acceptance.

2. พื้นฐานหรือคลาสสิก Basic or Classic

ประเภทเสื้อผ้าที่ยาวนานหรือคงที่ยาวนานเช่นเสื้อยืดหรือกระโปรงเรียกว่า Basic หรือ Classic เสื้อยืดและกระโปรงเป็นส่วนหนึ่งของฉากแฟชั่น ผู้คนมักจะมีพื้นฐานอย่างน้อยหนึ่งอย่างในตู้เสื้อผ้าของพวกเขาและพวกเขาจะสวมใส่เพื่อให้เหมาะกับโอกาสที่แตกต่างกัน ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งพื้นฐานจะกลายเป็นแฟชั่นที่สำคัญที่สุดที่โปรโมต แต่ไม่ว่าจะเข้าหรือออกพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของฉากแฟชั่นเสมอ ชุดจำนวนมากสามารถอยู่ในประเภทนี้ - เสื้อและกางเกงกระโปรงธรรมดาหรือจีบและผ้ายีนส์ เหล่านี้เป็นแฟชั่นทั่วไปที่มีอายุหลายปี

A long lasting or constant garment type such as a T-shirt or skirt is called a Basic or Classic. The T-shirt and skirt are part of the fashion scene. People will usually have one or more basics in their wardrobes and they will be worn to suit different occasions. During particular times, the basic will become the most important promotable fashion, but, whether in or out, they will always be a part of the fashion scene. Many outfits can be placed in this classification - shirts and trousers, plain or pleated skirts and denims, etc. These are general fashions that last for years.

พื้นฐานหรือคลาสสิกเป็นชุดที่ยังคงอยู่ในวงการแฟชั่นเป็นเวลานานนั่นคือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแม้แต่ในอนาคต มันง่ายที่จะเห็นแนวคิดนี้ในภาพยนตร์ตัวอย่าง ทั้งในภาพยนตร์เก่าและสมัยใหม่เราสามารถเห็นกระโปรงหรือเดนิมและเมื่อสวมใส่ในเวลาที่ต่างกัน

Basics or Classics are outfits that remain in the fashion scene for long periods of time, that is from past to present and even into the future. It is easy to see this concept in movies, for example. Both in old and modern movies we can see the skirts, or denims, and when worn at different times they will have a slight change or modification accordingly.

3. ความนิยมชั่วขณะ Fad

นี่คือสิ่งที่จะปรากฏบนฉากและจะจับภาพจินตนาการของผู้คน โชคไม่ดีที่แฟชั่นจะต้องงุนงงทันทีที่มาและด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้นักออกแบบมีชีวิตที่น่าสนใจยิ่งขึ้น

A fad in fashion is something that will appear on the scene and will capture people’s imaginations. Unfortunately, a fad will faze out just as quickly as it came and it is for this reason that fads either make designers lives more interesting or even more tense.

โดยทั่วไปแล้วแฟชั่นนั้นถูกกำหนดให้เป็นแฟชั่นที่มีอายุสั้นซึ่งใช้เวลาสั้นมากหรือ จำกัด และเป็นที่ยอมรับของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างของสิ่งนี้คือเสื้อผ้าฮิปปี้ มีสไตล์เฉพาะของทรงผมและวิถีชีวิตสำหรับหลาย ๆ คน อีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมแฟชั่นก็มักจะมีอายุสั้นเพราะทุกคนไม่สามารถจ่ายได้

Generally, a fad is defined as a short-lived fashion which lasts for a very short or limited time and is accepted only by a particular group of people. An example of this could be what is termed ‘hippy’ clothing. They have/had a particular style of clothing, hairstyles, way of life, etc. Another reason why fads are usually short-lived is because not everyone can afford them.

4. เทรนด์แฟชั่น Fashion Trends

คอลเลกชั่นที่สำคัญมีเหมือนกันคือ แนวโน้มแฟชั่นและการสร้างสรรค์สไตล์และแนวความคิด นักพยากรณ์แฟชั่นมองหาทิศทางของแฟชั่นและสไตล์ที่พวกเขารู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จจากนั้นพยายามที่จะสร้างเทรนด์แฟชั่นใหม่และจับอารมณ์ของเวลา

The things that major collections have in common are the fashion trends and styling creations and concepts. Fashion forecasters look for where the fashion direction is going and which styles they feel will be successful then attempt to create new fashion trends and capture the mood of the time.

บางครั้งแหล่งข้อมูลทั่วไปเป็นแรงบันดาลใจให้นักออกแบบได้ออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นผู้ออกแบบเหล่านี้อาจเกิดแนวคิดด้านแฟชั่นที่คล้ายกันขึ้นมา แนวโน้มที่คล้ายคลึงกันอาจมาจากรูปร่างผ้าหรือส่วนประกอบการออกแบบอื่น ๆ บ่อยครั้งที่เทรนด์ใหม่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ และขยายไปสู่คอลเล็กชั่นอื่น ๆ บนสื่อต่าง ๆ จะเห็นความคล้ายคลึงกันในคอลเลกชั่นตามสื่อและเน้นให้พวกเขายอมรับด้วย วิธีนี้การเปิดรับสื่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการและยอมรับแนวโน้มใหม่เหล่านี้

Sometimes, common sources inspire different designers and therefore, these designers may come up with similar fashion ideas. The similarity in trends may come from the shape, fabric or other design component. Oftentimes, a new trend emerges slowly and then expands to other collections. The media (particularly fashion media) will see similarities in collections and emphasise them and in this way media exposure facilitates the establishment of these new trends.

การประเมินคอลเลกชันแฟชั่นเป็นวิธีหนึ่งที่นักออกแบบที่ทำงานให้กับผู้ผลิตรายใหญ่สามารถตรวจสอบทิศทางในแฟชั่น การช็อปปิ้งในเมืองหลวงแฟชั่นใหญ่และการใช้บริการออกแบบหรือนิตยสารเป็นอีกวิธีหนึ่งในการประเมินแนวโน้มแฟชั่น

Assessing fashion collections is one way that designers who work for mainstream manufacturers can examine the directions in fashion. Shopping in major fashion capitals and using design services or magazines is another way of assessing the fashion trends, especially since designers are not invited to the shows.

จากนั้นมีผู้ซื้อที่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการตัดสินใจว่าเทรนด์แฟชั่นจะเป็นพื้นฐานของแฟชั่นอย่างไร การมีรูปแบบการซื้อที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดการหุ้นเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อในปัจจุบันต้องทำ ผู้บริโภคอาจตอบสนองในทางลบหากตลาดถูกน้ำท่วมด้วยแนวโน้มใหม่เพราะจะทำให้เกิดการเปิดรับแสงมากเกินไปและกลายเป็นเรื่องธรรมดาเกินไป

Then there are the buyers who are having a difficult time deciding which trends in fashion will actually become fashion basics. Becoming more flexible in buying patterns and careful about stock management is what todays buyers must do. Consumers may react in a negative way if the market is flooded with a new trend as this would create an overexposure and therefore, become too common.

เทรนด์แฟชั่นระดับโลกกำลังก้าวไปอย่างรวดเร็วและถูกกระตุ้นโดยอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์ ห้าเดือนคือช่วงเวลาเฉลี่ยสำหรับแนวโน้มแฟชั่นไม่ใช่ปี สำหรับตลาดจูเนียร์ช่วงเวลานั้นสั้นลงยืนอยู่ที่สามเดือน

Global fashion trends are now moving at a very fast pace, spurred on by the Internet and television. Five months is now the average time span for a fashion trend, not a year. For the junior market the time span is even shorter, standing at three months.

5. การพยากรณ์แฟชั่น Fashion Forecasting

การพยากรณ์แฟชั่นมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มและเป็นอาชีพระดับโลก การคาดการณ์แฟชั่นจะทำนายองค์ประกอบสำคัญของแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเช่นประเภทของเนื้อผ้าและสไตล์และสีที่จะปรากฏขึ้นบนรันเวย์และในร้านค้าในฤดูกาลถัดไป สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่นทุกระดับและรวมไปถึงเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นสูงตลาดสวมใส่สตรีท การคาดการณ์แนวโน้มไม่ได้ จำกัด อยู่ที่อุตสาหกรรมแฟชั่นเท่านั้น เกือบทุกอุตสาหกรรมใช้และต้องการให้ล้ำหน้าเกม มันเป็นนักพยากรณ์แฟชั่นที่รู้วิธีดึงดูดลูกค้านำพวกเขาไปที่ร้านค้าและช่วยเหลือนักออกแบบและผู้ค้าปลีกขายแบรนด์ของพวกเขา อินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมแฟชั่น ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าอะไรกำลังมาแรงและอะไรที่ไม่เกี่ยวกับสีของฤดูกาลนี้คอลเลกชันของนักออกแบบและตู้เสื้อผ้าที่มีชื่อเสียง

Fashion forecasting centres on approaching trends and is a global career. Fashion forecasting will predict many important elements of the upcoming trends such as the type of fabrics and the styles and colours that will show up on runways and in stores in the next seasons. This concerns all levels of the fashion industry and includes ready-to-wear to haute couture, mass market to street wear. Trend forecasting is not limited to the fashion industry, of course. Nearly all industries use it and need it to keep ahead of their game. It is the fashion forecasters who know how to appeal to customers, bringing them to the stores and assisting designers and retailers sell their brands. The Internet is one of the best things that has happened to the fashion industry (among other industries). Those who work in the fashion industry depend on the Internet to show them what’s hot and what’s not in terms of this season’s colours, designer collections and also celebrity wardrobes.

เครื่องมือสื่อการสื่อสารที่ใช้ในการพยากรณ์แฟชั่น เหล่านี้รวมถึงนิตยสารหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์แฟชั่นโชว์ภาพยนตร์และหน้าต่างโชว์

นอกจากนี้ยังมีสิ่งต่างๆเช่น:

 • การวิจัยทางการตลาด
 • กลุ่มผู้บริโภค
 • การวิจัยผู้บริโภค
 • เทรนด์แฟชั่น
 • การสำรวจ
 • ช้อปปิ้ง
 • บันทึกการขาย
 • การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในร้าน
 • การประเมินคอลเลกชัน
 • กำหนดเป้าหมายแนวโน้มตลาด

Various communication media tools are used in fashion forecasting. These include magazines, press, newspapers, fashion shows, cinema, and window displays.

It also includes things like:

 • Market research
 • Consumer focus groups
 • Consumer research
 • Fashion Trends
 • Surveys
 • Shopping
 • Sales records
 • In-store informal interviews
 • Evaluating the collections
 • Target markets trends

การระบุรูปแบบการพยากรณ์ Identifying Prophetic Styles

นักพยากรณ์แฟชั่นตรวจสอบคอลเล็กชั่นดีไซเนอร์สำหรับสิ่งที่เรียกว่าสไตล์การเผยพระวจนะ เหล่านี้รวมถึงความคิดใหม่ที่จับอารมณ์ของเวลา หากนักออกแบบหลายคนเปลี่ยนไปสู่ทิศทางแฟชั่นที่คล้ายกันซึ่งหมายความว่าพวกเขากำลังใช้องค์ประกอบแฟชั่นที่คล้ายกันเช่นสีหรือภาพเงานั่นเป็นเพราะแหล่งแรงบันดาลใจทั่วไปที่ก่อตั้งขึ้นตามความสนใจในปัจจุบันหรือเหตุการณ์ปัจจุบันบางอย่าง นักออกแบบเหล่านั้นทำปฏิกิริยากับความคิดที่คล้ายกันในเวลาเดียวกันเพื่อกระตุ้นสิ่งเดียวกัน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นมันอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มแฟชั่น

Fashion forecasters examine the designer collections for something called prophetic styles. These include new ideas that capture the mood of the times. If many designers shift to similar fashion directions, which would mean they are using similar fashion components like colour or silhouette, it is because of common sources of inspiration founded on current interests or certain current events. Those designers react with similar ideas at the same time, to the same stimuli. When this happens it may indicate a fashion trend.

ปรับตัวเข้ากับตลาดเป้าหมาย Adapting a Trend to a Target Market

การปรับเปลี่ยนแนวโน้มจะขึ้นอยู่กับผู้บริโภคที่มีศักยภาพ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่ากลุ่มคนที่ประกอบขึ้นเป็นผู้บริโภคเหล่านั้น ทุกอย่างจะต้องนำมาพิจารณา หนึ่งในสิ่งแรกคือกลุ่มอายุที่มีการกำหนดเป้าหมาย จากนั้นระดับรายได้ไลฟ์สไตล์และความชอบ แนวโน้มแฟชั่นแตกต่างจากทวีปไปยังทวีป ยกตัวอย่างเช่นนักออกแบบชาวอเมริกันมีแนวโน้มที่จะออกแบบให้นิ่มและปรับให้ดูสบาย ๆ มากขึ้นเพราะวิถีชีวิตชาวอเมริกันโดยทั่วไปจะสบายกว่ายุโรป ชาวฝรั่งเศสเอนไปด้านมากแสดงความคิดสร้างสรรค์และพยายามดึงความสนใจไปที่คอลเล็กชั่นส่วนตัวของพวกเขา

Adapting a trend will depend on potential consumers. It is important to know that particular group of people who make up those consumers. Everything must be taken into consideration. One of the first things is the age group that is being targeted. Then, income levels, lifestyle and preferences. Fashion trends differ from continent to continent. American designers, for example, tend to soften silhouettes and adapt a more casual look as the American lifestyle is generally more casual than the European. The French lean more to the extreme side, showing creativity and attempting to draw attention to their individual collections.

ตำแหน่งมีผลต่อจังหวะอย่างไร How Location Affects Timing

สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของผู้บริโภคที่มีศักยภาพมีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาของการปรับใช้แนวโน้มแฟชั่นและการปรับตัว โดยทั่วไปจะเป็นกรณีที่แนวโน้มแฟชั่นในยุโรปโดยเฉพาะจากฝรั่งเศสหรืออิตาลีได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สามารถซื้อแฟชั่นยุโรป ในกรณีของสหรัฐอเมริกาโดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาหนึ่งหรือสองปีกว่าที่แนวคิดแฟชั่นยุโรปจะได้รับการยอมรับทั่วโลก แฟชั่นดีไซเนอร์นิวยอร์กได้รับการยอมรับเร็วขึ้นและง่ายขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากแฟชั่นประเภทนี้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศนั้น ๆ โดยไม่คำนึงถึงทวีปเป็นกรณีที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่มีความซับซ้อนและมีระดับสูงมีงานทำเงินสูงมักจะยอมรับแฟชั่นได้เร็วกว่าคนอื่น ๆ ในกรณีนี้ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตจะปรับการคาดการณ์แนวโน้มของพวกเขา การกำหนดเวลาโดยประมาณที่ลูกค้าของพวกเขาจะยอมรับแนวโน้มแฟชั่นใหม่เป็นสิ่งที่พวกเขาทั้งสองต้องทำ ระยะเวลาระหว่างที่แฟชั่นเกิดขึ้นหรือออกแบบครั้งแรกและเมื่อซื้อโดยผู้บริโภคเป้าหมายจะต้องมีการวัดเพื่อให้พวกเขามีความคิดที่ดีว่าผู้บริโภคจะยอมรับแฟชั่นที่นำออกมาทันทีในเดือนหรือปัจจุบัน เวลากำเนิด เกือบทุกภาคส่วนมองว่าแฟชั่นเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องสำอางรถยนต์รถยนต์การเมืองการกีฬา

Geographical locations of potential consumers play a big part in the timing of fashion trend adoption and adaptation. It is usually the case that European fashion trends, especially from France or Italy, are more quickly accepted globally, especially for those who can afford European fashion. In the case of the U.S. it generally takes one or two years for European fashion ideas to be adopted globally. The New York designer fashion is accepted faster and easier in the U.S. This is because this type of fashion suits that particular country’s needs. Regardless of the continent, it is the case that those who live in sophisticated, urban cities with high level, high paying jobs, tend to accept fashion faster than others. This being the case, retailers and manufacturers adjust their trend predictions accordingly. Determining the approximate time it will take their potential customers to accept a new fashion trend is something they both must do. The time between when a fashion originated or first designed, and when it was bought by the target consumers must be measured so that they have a good idea of whether consumers will accept the fashion put forth immediately, months from now, or a year from the time of origin. Almost all sectors now see fashion as a continuous source of inspiration from the cosmetics industry, to cars, to politics, to sport.

สิ่งสำคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นคือการคาดการณ์อุปสงค์ในอนาคตสำหรับผ้าสไตล์และสีที่เฉพาะเจาะจง มันทำให้กระบวนการของการสังเกตที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่ครอบคลุม ด้วยวิธีนี้เวลาและความพยายามจะไม่สูญเปล่าใน hype หรือสิ่งที่จะไม่ให้ผลลัพธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอจะทำงานประมาณสองปีข้างหน้าเพื่อกำหนดแนวทางทั่วไปสำหรับทุกฤดูแฟชั่น ดังนั้นการพยากรณ์ที่แม่นยำจึงเป็นสิ่งจำเป็น

An important aspect of the fashion industry is forecasting future demand for specific fabrics, styles and colours. It ensures the process of observation related to both short and long term planning is based on comprehensive decision making. This way, time and effort are not wasted on hype or something that will not yield results. Textile specialists will work around two years ahead to establish the general guidelines for every fashion season. Therefore, accurate forecasting is essential.

การพยากรณ์ระยะยาวมักใช้โดยผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาดทำได้โดยระมัดระวังเกี่ยวกับการแข่งขัน

Long term forecasting is often used by executives for planning corporate strategies. Marketing managers who position products in the marketplace do so by carefully regarding the competition.

นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้จัดการฝ่ายผลิตและผู้ค้าสินค้าใช้การคาดการณ์ระยะสั้นมากขึ้นเพื่อกำหนดสไตล์และรูปร่างของคอลเลกชัน การคาดการณ์ระยะสั้นส่งผลต่อ บริษัท เครื่องแต่งกายที่ใช้บริการซึ่งช่วยพวกเขาในการสแกนตลาดและการรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาแฟชั่นซึ่งรวมถึงรูปแบบสีและประเภทของสิ่งทอ

Product developers, production managers and merchandisers use more short term forecasting in order to direct the style and shape of collections. Short term forecasting entails apparel companies using services which assist them in scanning the marketplace and reporting on fashion developments which include styles, colours and types of textiles.

ประมาณหนึ่งปีครึ่งก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลใหม่นักพยากรณ์จะได้รับการบ่งชี้ถึงมุมมองแรกของแนวโน้ม ในเวลานี้สีกลายเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาถึงโรงงานผลิตเส้นด้ายและกลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจในการพูดคุยกับผู้อื่นที่สนใจในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวโน้มต้น จากการค้าแฟชั่นและเส้นด้ายตอนต้นแสดงให้เห็นว่านักพยากรณ์ได้รวมความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับสีและสิ่งทอเข้ากับการวิเคราะห์ทางสังคม - เศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีบางพื้นที่ที่ใช้ในการทำนายความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงและเหล่านี้รวมถึงเพลง, ภาพยนตร์, โทรทัศน์, กีฬาและแนวโน้มในการดำเนินชีวิต

About a year and a half before the start of the new season, forecasters will get indications as to the first views of the trends. It is at this time that colour becomes a vital consideration of yarn mills and becomes the centre of attention in discussions with others interested in early trend decisions. From the early fashion trade and yarn shows the forecasters combine their opinions about colour and fabric with their socio-economic and cultural analysis. There are certain areas used to predict the changing consumer demands and these include music, cinema, television, sport and trends in lifestyles.

การคาดการณ์แฟชั่นรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์สภาพตลาดและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคการศึกษาสถิติการขาย

Fashion forecasting includes activities such as analysis of the market conditions and lifestyles of the consumers, study of sales statistics, assessing popular designer collections, observing street fashion and examining fashion publications.

ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงแฟชั่น The Direction of Fashion Change

 

นักดูเทรนด์บางคนมองกระแสแฟชั่นเป็นระดับสถานะแบบลำดับชั้น ทฤษฎีหนึ่งบอกว่ากระแสแฟชั่นไหลลงมาจากชนชั้นสูงที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง อีกทฤษฎีไปตามแนวของแฟชั่นที่ไหลขึ้นเหนือจากระดับถนนหลังจากที่ถูกค้นพบโดยชนชั้นนำด้านแฟชั่นแล้วเปิดตัวสู่กลุ่มเป้าหมายหลัก หากรูปลักษณ์เฉพาะได้รับการรับรองและได้รับการสนับสนุนจากสื่อแฟชั่นและมีการผลิตอย่างรวดเร็วเพียงพอก็สามารถไหลข้ามไปยังทุกระดับของตลาด ยกตัวอย่างเช่น มันสามารถใช้ตามที่เป็นหรือถูกนำเสนอในสีที่แตกต่างและผิดปกติลักษณะเงาที่แตกต่างกันหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือใช้เป็นวิธีที่แตกต่างกันในการสวมใส่อุปกรณ์เสริม นอกจากนี้ยังสามารถนำเสนอในลักษณะที่แสดงอารมณ์เฉพาะหรือสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์

Certain trend watchers view fashion currents as a hierarchical status level. One theory has it that fashion flows down from well-known and highly visible fashion elite. Another theory goes along the lines of fashion flowing upstream from the street level after it is discovered by the fashion elite and then launched to mainstream audiences. If a particular look is endorsed and supported by the fashion media and is manufactured quickly enough, it can flow across to all levels of the market. Take denim, for example. It can be used as is or be presented in different and unusual colours, different silhouette styles or added details or used as a different way to wear accessories. It can also be introduced in a way that expresses a particular mood or unique style.

ประเด็นสำคัญในการพยากรณ์แฟชั่น Key Areas in Fashion Forecasting

การพยากรณ์สี Colour Forecasts

สีกำหนดอารมณ์และทัศนคติของแต่ละฤดูกาล แนวโน้มสีจะเชื่อมโยงกับอารมณ์และเป้าหมายของผู้บริโภคทันที การทำให้แน่ใจว่าเฉดสีเป็นจุดที่สามารถนำไปสู่การเพิ่มยอดขายค่อนข้างมาก ลูกค้าที่เข้าใจแนวโน้มต้องการสินค้าแฟชั่นที่พวกเขาซื้อเพื่อเป็นเทรนด์แฟชั่นล่าสุด ด้วยเหตุผลเหล่านี้ผู้ออกแบบจะต้องตระหนักถึงแนวโน้มล่าสุด

Colours determine moods and the attitudes of a particular season. Colour trends are immediately connected to consumer moods and goals. Ensuring the shade of colour is spot on can lead to quite an increase in sales. Clients who are trend-savvy want the fashion products they buy to become the latest fashion trends. For these reasons designers must be well aware of the latest trends.

การคาดการณ์แนวโน้มวัสดุสำหรับผ้าถัก, ผ้ายีนส์, หนัง, ผ้าทอและผ้าไม่ทอช่วยให้นักออกแบบได้รับความคิดของวัสดุที่จะเป็นแฟชั่นในฤดูกาลถัดไป

Materials trend forecasts for knits, denim, leather, woven and non-woven fabrics allow designers to get an idea of which materials will be fashionable in the next season.

เมื่อพูดถึงแนวโน้มที่สำคัญของผ้าเดนิมลวดลายทอและผ้าทออื่น ๆ โดยทั่วไปจะมีการคาดการณ์ประมาณ 18 เดือนก่อนเริ่มฤดูกาล การวิเคราะห์ไฟเบอร์จะแสดงในรายละเอียดอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับพื้นผิวภาพ ทิศทางที่ผลิตภัณฑ์จะดำเนินการและโรงงานและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ

When it comes to key trends in denim, woven patterns and other weaves, it is generally predicted about 18 months before the season starts. Fibre analysis is shown in close detail as well as visual textures. The direction the product will take and the relevant mills and resources, is necessary to know and understand.

การคาดการณ์วัสดุไลฟ์สไตล์ Lifestyle Materials Forecasts

แรงบันดาลใจสำหรับการตกแต่งภายในบ้านและพื้นที่อื่น ๆ ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องมีการคาดการณ์วัสดุวิถีชีวิต

Inspiration for interiors, homewares and certain other areas of product design require a lifestyle materials forecast.

เสื้อถัก Knitwear

เสื้อถักคาดการณ์คาดการณ์ความคิดใหม่และแนวโน้มสำคัญที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบถนนรันเวย์วัสดุถักงานแสดงสินค้า การค้าปลีกและครอบคลุมทุกพื้นที่และสิ่งเหล่านี้จะรวมถึงสิ่งต่างๆเช่นภาพพื้นผิวและตะเข็บด้ายเส้นด้ายรูปแบบการถักและวิธีการใช้เงา

Knit and jersey forecasts foresee new ideas and key trends that are having an influence on street style, runways, knitted materials, trade shows, retail and vintage. All areas are covered and these would include things like texture and stitch visuals, yarn, knit patterns and how to apply silhouettes.

ผ้าไม่ทอและเครื่องหนัง Non-woven and Leather

แนวโน้มและการคาดการณ์ก่อนหน้านี้สำหรับเครื่องหนังและผ้าไม่ทอเป็นสิ่งที่การคาดการณ์มุ่งหวังในพื้นที่นี้ รูปลักษณ์ที่สำคัญได้รับการคุ้มครองเช่นการรักษาพื้นผิวและให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไม่ทอที่เกิดขึ้นใหม่มีอิทธิพลมากที่สุดสำหรับแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

Early trends and predictions for skins and non-woven fabrics is what the forecasts aim for in this area. Key looks are covered such as surface treatments, and knowledge is provided on which non-woven fabrics are emerging as the most influential for fashion and lifestyle.

พิมพ์และกราฟิก Prints and Graphics

การคาดการณ์การวิจัยกราฟิกและการพิมพ์คาดการณ์แนวคิดที่ทันสมัยที่สุดสำหรับรูปแบบการพิมพ์กราฟิกและการปรุงแต่ง “กระบวนการสร้างสรรค์ หรือการออกแบบเพื่อใช้ในการสื่อสาร อันเกิดจากการผสมผสานของ แนวความคิด ศิลปะ เทคโนโลยี หรือข้อมูล ผ่านทางสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ในการทำงานอันประกอบด้วยภาพ และหรือ ตัวอักษร เป็นสำคัญ ผู้ออกแบบอาศัยทักษะ ทฤษฎี หลักการ หรือ กระบวนการคิด มาช่วยในการแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล หรือในการรับรู้ ”

กล่าวโดยสรุปได้ว่า Graphic Design หมายถึง งานออกแบบสื่อต่างๆ เพื่อใช้เป็นตัวแทนในการสื่อสาร จากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสู่ฝ่ายอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มผู้รับสื่อเป้าหมาย โดยเน้นความสวยงาม เข้าใจง่าย เป็นจุดเด่นที่สร้างการจดจำ สามารถอธิบายสื่อได้เพียงแค่ประโยคสั้นๆ อย่างครอบคลุม โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อประกอบหลัก

Graphic and print research forecasts predict the most up-to-date concepts for patterns, prints, graphics and embellishments.

เครื่องแต่งกายสตรี Women’s Apparel

การคาดการณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายที่จำเป็นของผู้หญิงจะต้องครอบคลุมแนวโน้มสำคัญตามฤดูกาลทั้งหมดของผู้หญิงทุกคน รวมถึงเสื้อเบลาส์กระโปรงกางเกงและกางเกงกระโปรงแจ็คเก็ตและเสื้อโค้ทและผ้าเดนิม นักออกแบบจะต้องติดตามนวัตกรรมล่าสุดเกี่ยวกับรายละเอียดซึ่งรวมถึงการปรุงแต่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับปก, การยึด, กระเป๋าและแขนเสื้อ

The essential women’s wear product forecasts must encompass all seasonal key trend looks for all women’s wear. Blouses, skirts, pants and trousers, skirts, jackets and coats, and denim are all included. Designers must keep up with the latest innovations regarding detailing which includes any embellishments to collars, fastenings, pockets, and sleeves.

เครื่องประดับสำหรับผู้หญิง Women’s wear Accessories

การคาดการณ์แนวโน้มของกระเป๋า เข็มขัด และเครื่องประดับ แว่นตา หมวก และอุปกรณ์เสริมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์น่าสนใจ ของผู้บริโภคที่เข้าใจแนวโน้มในปัจจุบัน

Trend forecasts for bags, belts, and jewellery, eyewear, headwear, and soft accessories provide ontrend knowledge required to lure today's trend savvy consumers.

รองเท้าสตรี Women’s Footwear

การเปิดใช้นักออกแบบเพื่อสร้างรองเท้าที่ทันสมัยและเป็นที่ต้องการคือสิ่งที่การคาดการณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับรองเท้า รองเท้าหุ้มไปจนถึงรองเท้าแตะและถึงแม้ว่ารองเท้านั้นจะเป็นส้นหรือแบนก็ตาม ด้วยความตั้งใจที่จะปลุกระดมความกระตือรือร้นสำหรับผู้บริโภคที่เข้าใจ การดีไซน์รองเท้ายังเกี่ยวกับการรู้ว่ารองเท้าหนัง สีพื้น ผิว รูปร่างและแนวคิดแปลกใหม่ใด ๆ ที่จะใช้เมื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ สิ่งเหล่านี้จะรวมถึงรูปลักษณ์แนววินเทจและแนวสตรีท

Enabling designers to create footwear that is trendy and desirable is what footwear forecasting is all about. Footwear will include anything from shoes and boots to sandals, and even whether or not the footwear will be heeled or flat. With this, the intention is to incite enthusiasm for any trend savvy consumers. Footwear forecasting is also about knowing which skin, colour, textures, shapes and any novelty ideas to use when creating a new product. These will also include any leading street styles and on the other end, any vintage looks.

แฟชั่นของผู้ชาย Men’s Fashion

แฟชั่นของผู้ชายมานานในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะและนักออกแบบที่ชาญฉลาดได้ทำการบ้านเกี่ยวกับเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของผู้ชาย อีกครั้งเช่นเดียวกับการสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับของผู้หญิง สี สไตล์ และรูปแบบที่มีความสำคัญต่อการพิจารณาสำหรับคอลเลกชั่นฤดูกาลที่จะมาถึงสำหรับฤดูใบไม้ร่วง / ฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ / ฤดูร้อน

Men’s fashion has come a long way in the last few decades especially, and a savvy designer has done their homework regarding the most up-to-date men’s fashion trends. Again, as with women’s wear, colours, styles and patterns are important to think about for the upcoming season collections for Autumn/Winter and Spring/Summer seasons.

แฟชั่นเด็ก Children’s Fashion

การคาดคะเนจะช่วยนักออกแบบและ บริษัท กำหนดสีของช่วงเวลาและสีและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับแฟชั่นของเด็กหญิงและเด็กชาย มีความจำเป็นต้องจับอารมณ์บางอย่างสำหรับฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงรวมถึงรายละเอียดของธีม และภาพจะช่วยให้มีไอเดียที่ดีกว่าอีกด้วยสำหรับแฟชั่น.

The forecasting in this area assists designers and also companies determine the colours of the moment and the right colours and themes for girl’s and boy’s fashions. It is necessary to capture a certain mood for the upcoming season and the theme descriptions and visuals will help to do this.

กระบวนการพยากรณ์แฟชั่น The Fashion Forecasting Process

บริษัท พยากรณ์แนวโน้ม Trend Forecasting Companies

บริษัท ของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์แฟชั่นแบบดั้งเดิม ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนมากขึ้นในปารีส แต่ก็มีนักพยากรณ์เฉพาะกลุ่มใหม่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยเสนอผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษของตนเอง

French companies based in Paris have traditionally dominated fashion forecasting. Although a number of larger ones are still based in Paris, a number of new niche forecasters have emerged around the world offering their own specialties of products and services.

การวิจัยผู้บริโภค Consumer Research

ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกอาจถามผู้บริโภคโดยตรงเกี่ยวกับการเลือกซื้อของพวกเขา ปฏิกิริยาของผู้บริโภคจะถูกรวบรวมและจัดทำเป็นตารางเพื่อค้นหาการตั้งค่าสำหรับเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์เสริมสีหรือขนาดหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับรสนิยมของผู้บริโภค การสำรวจทางโทรศัพท์หรือจดหมายจัดทำโดย บริษัท สิ่งพิมพ์และการวิจัยตลาดสำหรับผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก แบบสำรวจเหล่านี้รวมถึงคำถามเกี่ยวกับรายได้ไลฟ์สไตล์ความชอบแฟชั่นและพฤติกรรมการซื้อของ ลูกค้ามักจะถูกเลือกโดย บริษัท วิจัยตลาดเพื่อพบปะกับผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในร้านสามารถช่วยให้นักวิจัยได้รับข้อมูลโดยเพียงแค่ถามลูกค้าว่าพวกเขาต้องการซื้ออะไรสไตล์ที่พวกเขาชอบที่มีอยู่ในปัจจุบันและสินค้าที่พวกเขาต้องการ แต่ไม่สามารถหาได้ เนื่องจากการติดต่อใกล้ชิดกับลูกค้าเจ้าของร้านค้าขนาดเล็กจึงสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตัวเลขการวิจัยผู้บริโภคมีความสำคัญเมื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาดแบรนด์และการค้าปลีก

Manufacturers and retailers may ask consumers directly about their buying preferences. Consumer reactions are compiled and tabulated to find preferences for certain garments or accessories, colours or sizes, or products to fit specific consumer tastes. Surveys, by telephone or mail are conducted by publication and market research companies for manufacturers and retailers. These surveys include questions about income, life-style, fashion preference and shopping habits. Customers are usually selected by the market research firm to meet with manufacturers or retailers. In-store informal interviews can help researchers obtain information by simply asking customers what they would like to buy, what styles they like that are currently available and what merchandise they want but cannot find. Because of their close contact with customers, owners of small stores can often do this most effectively. Consumer research figures are important when making decisions about product development, brand marketing and retailing.

การพยากรณ์สี Colour Forecasting

ให้การเชื่อมต่อทางอารมณ์และนำพวกเขาไปยังผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ผลิตภัณฑ์พื้นฐานยังคงเหมือนเดิมการเปลี่ยนสีให้ความรู้สึกของสิ่งใหม่ ที่ปรึกษาด้านสีช่วยให้ บริษัท ต่างๆตัดสินใจในเรื่องสีที่เหมาะสมในการขายผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษาบางคนมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสี คนอื่น ๆ พัฒนาการคาดการณ์สีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชั่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยรวมของพวกเขา บริษัทขนาดใหญ่บางแห่งมีแผนกที่มุ่งเน้นการตั้งค่าทิศทางสีสำหรับหลายบรรทัด

Stimulating sales is the driving force behind colour forecasting. Colour grabs the customers' attention, makes an emotional connection and leads them to the product. Even when the basic product stays the same, changing the colour gives a sense of something new. Colour consultants help companies decide on the right colour story to sell the product. Some consultants specialise in advising on colour. Others develop colour forecasts as part of their overall product development function. Some large companies have departments dedicated to setting colour directions for multiple lines.

การพยากรณ์การขาย Sales Forecasting

การคาดการณ์นั้นค่อนข้างง่ายตรงไปตรงมาและมักจะแม่นยำสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและยอดขายที่มั่นคง อย่างไรก็ตามธุรกิจเครื่องนุ่งห่มแฟชั่นเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนมากที่สุดเนื่องจากเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ฤดูกาลที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงหรือมีอายุสั้น ในสถานการณ์เช่นนี้การคาดการณ์จะไม่ถูกต้องมากขึ้น

Forecasting is relatively easy, straightforward and usually accurate for products with long lifetimes and steady sales. However, the fashion apparel business is one of the most volatile, because it creates products that are new, highly seasonal or have short lifetimes. In such situations forecasts become increasingly inaccurate.

ขั้นตอนสุดท้ายของการพยากรณ์ The Final Stage of Forecasting

นักออกแบบและ บริษัท ต่างก็อยู่ในช่วง 'แฟชั่นลุค' สำหรับฤดูกาลและเพื่อให้ได้สิ่งนี้ นั้นมีกระบวนการพัฒนาที่ผสานมุมมองที่มีประสบการณ์ของงานแสดงสินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์นักออกแบบและผู้ซื้อนักพยากรณ์และการแสดงพร้อมสวมใส่ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเข้าด้วยกันควรนำไปสู่ 'รูปลักษณ์' เนื่องจากมีการวางเลเยอร์ทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม รายการเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมากต่อแนวโน้มที่ใกล้เคียงกับฤดูกาล แต่พวกเขาสามารถทำได้ดีในนาทีสุดท้ายในสินค้าแฟชั่นบนท้องถนน สื่อครอบคลุมสำหรับการแสดงเป็นสิ่งสำคัญของกระบวนการพัฒนาแนวโน้ม นี่คือที่เน้นความคิดที่มีอิทธิพลในฤดูกาลที่จะมาถึง

Designers and companies are after the ‘fashion look’ for the season and to get this there is a process of development which merges the experienced views of textile and product trade shows, designers and buyers, forecasters and ready-to-wear shows. All of these together should lead to ‘the look’ as all the layers are placed properly together. These shows have a major impact on the trends close to the season but they can also have a last minute influence on high street fashion products. Media coverage for the shows is a vital aspect of the trend development process. This is where trends thought to be influential in the upcoming season will be highlighted.

อนาคตของการพยากรณ์ The Future of Forecasting

ผู้บริหารอยู่ภายใต้แรงกดดัน ให้ถูกต้องตามกระแสความนิยมทางแฟชั่น สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการปรับสมดุลที่ละเอียดอ่อนซึ่งคาดการณ์ถึงการพัฒนาในอนาคตและความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการพยากรณ์แฟชั่นจึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อให้ บริษัท ชั้นนำมีแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับเนื้อผ้าธีมอารมณ์และสีสำหรับประเภทและระดับของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน การระบุและเข้าใจความต้องการของตลาดในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็น แม้ว่าจะไม่มีเรื่องแฟชั่นขั้นสูงสุด แต่สิ่งสำคัญคือการเข้าถึงจานสีที่ถูกต้องและสไตล์การวิจัยและแนวโน้มของเนื้อผ้าเพื่อให้เหมาะกับช่องเฉพาะ

Executives are under pressure to be accurate with regards to fashion trends. This involves a delicate balancing act anticipating any future developments and being able to quickly improvise when faced with change. Fashion forecasting is therefore employed within the fashion industry as a way of leading companies towards new ideas for fabrics, themes, moods and colours for varying product types and levels. Identification and understanding of future market requirements is a necessity. Even though there is no ultimate fashion story, it is important to access the right colour palettes, and research style and fabric trends to befit a specific niche.

วงจรแฟชั่น Fashion Cycles

วงจรแฟชั่น
วงจรแฟชั่น

การแบ่งประเภทของสไตล์ใหม่ที่สร้างขึ้นโดยนักออกแบบจะถูกเปิดเผยและแสดงให้ผู้บริโภคเห็นทุกฤดู ในบางกรณีการออกแบบผลิตภัณฑ์ถูกปฏิเสธทันทีโดยปกติแล้วผู้ซื้อจะเป็นผู้ขายปลีก อย่างไรก็ตามคนอื่น ๆ สามารถยอมรับได้ในขณะนี้และนี่จะแสดงโดยลูกค้าที่ซื้อและสวมใส่ การเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นถูกอธิบายว่าเป็น 'รอบแฟชั่น' ด้านล่างนี้เป็นคำอธิบายรูปภาพของวัฏจักรแฟชั่น มันแสดงให้เห็นโดยทั่วไปว่าเป็นรูประฆังโค้งผ่านห้าขั้นตอนเหล่านี้: บทนำความนิยมเพิ่มขึ้นความนิยมสูงสุดความนิยมลดลงความนิยมและในที่สุดปฏิเสธ มันเป็นไปได้สำหรับวงจรที่จะพรรณนาสไตล์เดียวสำหรับนักออกแบบเพียงคนเดียวหรือสไตล์ทั่วไปที่มากกว่าซึ่งจะเป็นบางสิ่งบางอย่างเช่นกระโปรงสั้นเป็นตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ทุกตัวจะมีช่วงเวลาในการเข้าสู่ตลาดธุรกิจแตกต่างกันไป ซึ่งย่อมมีผลให้กลยุทธ์ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน การบริหารการผลิตมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน เวลา และความยืดหยุ่น แต่ละช่วงของวงจรชีวิตจะเน้นวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

1 ช่วงแนะนำ (Introduction Stage) ช่วงนี้ยอดขายของผลิตภัณฑ์ยังค่อนข้าต่ำ เพราะลูกค้ายังไม่รู้จักคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อย่างชัดแจ้ง แต่ช่วงนี้จะไม่มีคู่แข่งในท้องตลาดเลย
กลยุทธ์ขององค์การ : ช่วงแนะนำนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มส่วนแบ่งรวดเร็วทำชื่อเสียงให้แก่องค์การ ดังนั้นฝ่ายวิจัยและพัฒนาและฝ่ายวิศวกรรมออกแบบจึงสำคัญมากและมีบทบาทอย่างยิ่งในการเน้นคุณภาพให้เป็นจุดขายของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์การบริหารการผลิต : ฝ่ายการผลิตควรดำเนินการดังต่อไปนี้
– ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า โดยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระดับสูง
– ปรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการทีละเล็กทีละน้อยจนได้วิธีที่เหมาะสมที่สุด
– ควรผลิตในช่วงสั้นเพื่อทดลองตลาดแล้วปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซึ่งจะมีผลให้มีกำลังการผลิตเกิน และต้นทุนต่อหน่วยสูงที่ต้องทำการแก้ไขในช่วงเวลาถัดไป
– เน้นการอบรมด้านเทคนิคเพราะแรงงานที่มีอยู่ต้องมีความชำนาญสูง
– จำกัดจำนวนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ ในช่วงนี้รูปแบบยังไม่จำเป็นต้องหลากหลาย เพื่อลดภาระในการเปลี่ยนแบบเมื่อผลิต
– สนใจเน้นหนักด้านคุณภาพเพื่อใช้เป็นจุดหมาย
– กำจัดข้อบกพร่องที่บังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ลูกค้าจะบอกกันปากต่อปาก

2 ช่วงเจริญเติบโต (Growth Stage) ยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะผลิตภัณฑ์ติดตลาดแล้ว ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดและกำไรเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีคู่แข่งเริ่มมาเข้าตลาดบ้าง
กลยุทธ์ขององค์การ : ช่วงเจริญเติบโตนี้กิจกรรมการตลาดจะมีบทบาทอย่างมาก ราคาจะลดลง และมีผลถึงภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ด้วย และอุปสงค์ของลูกค้าก็จะเพิ่มขึ้นในภาพรวมของทั้งตลาด จึงต้องผลิตในปริมาณที่พอเพียงกับความต้องการของลูกค้า มิฉะนั้นจะเสียส่วนแบ่งตลาดไป
กลยุทธ์การบริหารการผลิต : ฝ่ายการผลิตควรดำเนินการดังต่อไปนี้
– ควรพยากรณ์การผลิตอย่างแม่นยำ เชื่อถือได้ เพื่อดูแนวโน้มของผลิตภัณฑ์
– ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตต้องเที่ยงตรงเชื่อถือได้
– สำหรับบางผลิตภัณฑ์ที่เริ่มมีคู่แข่ง ต้องมีการปรับปรุงไม่ให้ด้อยกว่าของคู่แข่งขัน เช่น มีสีสัน รูปทรง ขนาดให้ลูกค้าเลือกได้มากกว่า
– เพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ
– กระจายการผลิตให้ทั่วถึง และเจ้าถึงลูกค้าเป้าหมายให้กว้างที่สุด

3 ช่วงอิ่มตัว (Maturity Stage) เป็นช่วงที่ยอดขายในระดับสูงสุด แต่อัตราการเพิ่มของยอดขยายจะต่ำมากหรือคงที่ คู่แข่งขันมีมากมายในท้องตลาด
กลยุทธ์ขององค์การ : ควรคงสภาพการลงทุน ระดับคุณภาพ และระดับราคาไว้ หากถ้าสามารถลดราคาได้ก็จะเป็นผลดีต่อการแข่งขันเป็นอย่างมาก และพยายามปกป้องตำแหน่งทางการตลาดพร้อมกับการส่งเสริมการขายและกระจายสินค้าด้วยวิธีใหม่
กลยุทธ์การบริหารการผลิต : ฝ่ายผลิตควรดำเนินการดังต่อไปนี้
– ใช้การออกแบบให้เป็นมาตรฐาน ช่วยลดตนทุนการผลิต
– ลดการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ช้าลง ใช้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแทน เพื่อที่จะไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมมาก
– ใช้กำลังการผลิตแบบมุ่งผลรวมที่ดีที่สุด (Optimum Capacity)
– ไม่ควรเปลี่ยนกระบวนการผลิตบ่อยครั้ง ควรผลิตครั้งละมาก ๆ และเป็นเวลานาน (ผลิตในช่วงยาว)
– ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือ เพราะคนงานทำงานเฉพาะสายผลิตภัณฑ์
– ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และตัดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไปเสียบ้าง

4 ช่วงลดลง (Decline Stage) เป็นช่วงที่ยอดขายอยู่ในสภาพที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง บางผลิตภัณฑ์เริ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได้มาแทนที่ บางธุรกิจเลิกและออกจากตลาดไปเพราะขาดทุน
กลยุทธ์ขององค์การ : เน้นการควบคุมต้นทุน เพราะการแข่งขั้นด้านราคาจะมากในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จึงน้องพยายามรักษาระดับกำไรให้ดี
กลยุทธ์การบริหารการผลิต : ฝ่ายผลิตควรดำเนินการดังต่อไปนี้
– ปรับผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแตกต่างเพียงเล็กน้อย หลีกเลี่ยงการลงทุนจำนวนมาก
– พยายามลดต้นทุนการผลิตลงให้ต่ำที่สุด เพราะการแข่งขั้นด้านราคาจะสูงมากอันเป็นผลมาจากกำลังการผลิตรวมของอุตสาหกรรมมีมากเกินไป
– กำจัดผลิตภัณฑ์บางตัวที่ไม่ทำกำไร
– เปลี่ยนกำลังการผลิตไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ยังไม่เข้าช่วงลดลง หรือใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

An assortment of new styles created by designers are revealed and displayed to consumers every season. In some cases, the product design is rejected immediately, usually by the retails buyers. Others, however, can be accepted for a while and this is shown by customers buying and wearing them. The changes in fashion are described as ‘fashion cycles.’ Below, is a picture description of a fashion cycle. It is generally shown as a bell-shaped curve moving through five stages, these being: introduction, popularity rising, popularity peak, popularity decline and finally, rejection. It is possible for the cycle to depict a single style for only one designer, or a more general style which would be something like the miniskirt as an example.

บทนำ Introduction

นักออกแบบอ่านเวลาจากมุมมองที่สร้างสรรค์ ผู้ผลิตจึงเสนอรูปแบบใหม่นี้สู่สาธารณะ ตัวอย่างเช่นเมื่ออ้างถึง 'แฟชั่นล่าสุด' จากฝรั่งเศส เราไม่ได้หมายถึงการยอมรับสไตล์ แต่เพียงว่ามีสไตล์ใหม่ที่เกิดขึ้น ในกรณีส่วนใหญ่มีการแนะนำรูปแบบใหม่ในราคาแพง นักออกแบบเหล่านั้นที่รู้จักและเคารพในความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์และความรู้สึกของเวลามักจะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน พวกเขามักจะสามารถออกแบบตามเงื่อนไขของตัวเองและไม่มีข้อ จำกัด ในการสร้างสรรค์สิ่งที่พวกเขาใช้วัตถุดิบหรือว่าฝีมือดีมีอยู่ในเสื้อผ้าโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ต้นทุนการผลิตจึงค่อนข้างสูงและมีน้อยคนนักที่จะสามารถออกแบบได้ ในกรณีของนักออกแบบที่มีเสื้อผ้าถือว่าเป็น 'งานศิลปะ' ความคาดหวังคือพวกเขาจะไม่ถูกขายในปริมาณมากดังนั้นการผลิตในปริมาณน้อยทำให้นักออกแบบมีความยืดหยุ่นและอิสระมากขึ้นสำหรับการสร้างสรรค์

Designers read the times from a creative point of view. The manufacturer then offers this new style to the public. When referring to, for example, the ‘latest fashions’ from France; we are not referring to the acceptance of the styles, only that there is a new style that has emerged. In most cases, new styles are introduced at expensive prices. Those designers, who are known and respected for their unique creativity and sense of timing, usually have financial support. They can usually design on their own terms and have no limits imposed on their creativity, what raw materials they use or how much fine workmanship there is on particular garments. Because of all this, the cost of production is quite high and therefore very few people can actually afford the designs. In the case of designers whose clothes are considered ‘works of art’ the expectation is that they will not be sold in high quantities so producing in smaller quantities allows the designer more flexibility and freedom for their creations.

เพิ่มความนิยม Increases in Popularity

ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแฟชั่น โดยเฉพาะจะเกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อและสวมใส่แฟชั่นใหม่ ๆ บ่อยขึ้นส่งผลให้มีคนเห็นมันมากขึ้น เกี่ยวกับเสื้อผ้าราคาแพงเป็นที่รู้กันว่ายอดขายของพวกเขาจะน้อย แต่พวกเขาอาจเป็นที่นิยมมากที่สุดของเสื้อผ้าแฟชั่นราคาสูงใหม่ บ่อยครั้งหากรูปแบบได้รับความนิยมก็สามารถปรับและแก้ไขได้ จะมีผู้ผลิตที่อาจซื้อสิทธิ์ในการผลิตซ้ำของสไตล์ซึ่งพวกเขาสามารถขายในราคาที่ต่ำกว่าป้ายราคาดั้งเดิม อีกสิ่งหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นและมักเกิดขึ้นก็คือผู้ผลิตรายอื่นจะพยายามคัดลอกเสื้อผ้า แต่ด้วยผ้าที่ราคาถูกกว่าและคนอื่น ๆ ยังคงอาจคัดลอกการออกแบบ การปรับเปลี่ยนการออกแบบเสื้อผ้าดั้งเดิมเพื่อให้เหมาะกับลูกค้าบางคนและความต้องการของพวกเขาจะทำโดยผู้ผลิตรายอื่นเช่นกัน ในกรณีเหล่านี้ที่รูปแบบการตัดเย็บเสื้อผ้ากำลังถูกผลิตขึ้นมามากมายแนวโน้มที่เกิดขึ้นก่อนจะถูกติดตามมากกว่าที่จะสร้างขึ้นมาใหม่

A rise in popularity of a particular fashion will occur as the new fashion is bought and worn more and more often, resulting in more people seeing it. With regards to expensive garments, it is known that their sales will be small but they could be the most popular of the new high-priced fashion garments. Often, if the style gains popularity, it can be adapted and modified. There will be manufacturers who may buy rights to produce duplicates of the style which they can then sell at less than the original price tag. Another thing that may occur, and usually does, is that other manufacturers will try to copy the garment but with cheaper fabrics, and others still, may copy the design but with much less detail and even lower pricing. Modifying the original garment design to suit certain customers and their needs will be done by other manufacturers, too. In these cases where the garment styles are being produced en masse, the pre-established trends are followed rather than new ones created.

จุดสูงสุดของความนิยม Peak of Popularity

รูปแบบที่มีความนิยมสูงสุดที่ดีมักจะผลิตในรูปแบบที่แตกต่างกัน ด้วยความนิยมสูงสไตล์การตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นที่ต้องการมากและผู้ผลิตจะทำสำเนาหรือคัดลอกที่มีการปรับเปลี่ยนและมีหลายระดับราคาที่แตกต่างกัน

Styles that have great appeal are usually produced in different variations. With high popularity, a garment style is in much demand and manufacturers will make copies or copies with modifications and have many differing price levels.

ลดลงในความนิยม Decline in Popularity

เมื่อมีการผลิตจำนวนมาก ซ้ัา ๆ แบบเดิมคนที่ใส่ใจแฟชั่นมักเบื่อสไตล์และเริ่มมองหารูปแบบใหม่ ลูกค้ายังคงซื้อเสื้อผ้าในสไตล์ แต่พวกเขาจะไม่จ่ายราคาปกติเพื่อให้ผู้ค้าปลีกจะต้องวางเสื้อผ้าเหล่านี้ในการขายหรือส่วนลดเพื่อย้ายออกและนำสินค้าสไตล์ใหม่มาแทน

When there are a very high number of copies produced, fashion-conscious people usually tire of the style and start looking for new styles. Customers still buy the garment in the style but they will not pay the regular price for it so retailers will then have to place these garments on sale or discount to move them out and bring in something new.

การปฏิเสธของสไตล์ Rejection of a Style

ขั้นตอนสุดท้ายของวงจรสไตล์คือขั้นตอนการปฏิเสธที่ผู้คนไม่สนใจซื้อเสื้อผ้าแม้จะลดราคา มันอยู่ในขั้นตอนนี้ที่ผู้บริโภคเริ่มมองหารูปแบบใหม่แล้วซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรใหม่

The final phase of the style cycle is the rejection phase where people are no longer interested in buying the garment even at discounted prices. It is at this stage that consumers have already started looking for new styles thus the beginning of a new cycle.

ความยาวของรอบ Length of Cycles

เป็นการยากที่จะคาดการณ์รอบเวลาที่แท้จริงของเทรนด์แฟชั่นเนื่องจากไม่มีตารางเวลาที่วัดได้จริงสำหรับการทำเช่นนั้น ในบางกรณีสไตล์แฟชั่นอาจสูงสุดอย่างรวดเร็วในขณะที่อีกสไตล์จะใช้เวลานานกว่ามาก เช่นเดียวกับความนิยมที่ลดลง เวลาสไตล์การตัดเย็บเสื้อผ้ายังคงแตกต่างกันไปจากฤดูกาลเดียวไปหลายฤดูกาล บางคนหายไปอย่างรวดเร็วในขณะที่คนอื่นไม่ได้หายไปเลย

It is difficult to predict the actual time cycle of a fashion trend as there is no real measurable timetable for doing so. In some cases, a fashion style may peak quickly while another will take much longer. The same goes for the decline in popularity. The time a garment style lasts also differs, from only one season to several seasons. Some disappear quickly while others don’t completely disappear at all.

คลาสสิก Classics

สไตล์บางอย่างไม่เคยสูญเสียในความนิยมของแฟชั่น พวกเขายังคงได้รับการยอมรับมากขึ้นหรือน้อยลงเป็นระยะเวลานาน นี่คือสิ่งที่เรียกว่าสไตล์ 'คลาสสิค' และลักษณะของมันมักจะอยู่ในความเรียบง่ายของการออกแบบ

Some styles never completely lose their appeal. They continue to be more or less accepted for an extensive period of time. This is what would be termed a ‘classic’ style and its characteristics are usually in its simplicity of design, which stops it being easily dated.

ความนิยมชั่วขณะ Fads

แฟชั่นพวกนี้พวกเขามาและไปตามปกติในฤดูกาลเดียวในเวลาอันสั้น พวกเขาไม่มี "ความแข็งแกร่ง" ตามที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริโภคสนใจเป็นเวลานาน โดยปกติกลุ่มผู้บริโภคขนาดเล็กมากจะได้รับผลกระทบจากแฟชั่น พวกเขาส่วนใหญ่พบในช่วงราคาที่ต่ำกว่าจึงถูกกว่าและคัดลอกง่ายกว่า นี่คือสาเหตุที่พวกเขาหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ และเป็นเพราะผู้บริโภครู้สึกอิ่มตัวด้วยการออกแบบที่พวกเขารู้สึกเบื่อหน่ายทันทีที่พวกเขาหลงใหล ตัวอย่างเช่นในช่วงต้นทศวรรษ 1980 มันเป็น 'พังก์' รูปลักษณ์จากสหราชอาณาจักร

They come and go usually in a single fashion season. They don’t have the ‘strength’ as it were, of design to keep the consumer interested for a long time. Usually a very small consumer group is affected by fads. They are mostly found in lower price ranges so are cheaper and easier to copy. This is usually why they only flood the market for shorter periods of time and it is because the consumers are saturated by the particular design that they get bored with it just as quickly as they became infatuated with it. In the early 1980s, for example, it was the ‘punk’ look from the UK.

รอบภายในวง Cycles within Cycles

บ่อยครั้งที่สไตล์เฉพาะจะเป็นที่นิยม แต่องค์ประกอบบางอย่างของการออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นภาพสี หรือสีพื้น ถ้าเราใช้ยีนส์เป็นตัวอย่างของวัฏจักรภายในวัฏจักรมันง่ายที่จะเห็นว่าแม้ว่าพวกเขาจะกลายเป็นที่นิยมในปลายยุค 60 และขวาตลอดยุค 70 สไตล์บางตัวก็เข้ามาแบบผ้ายีนส์หรือลาบยีนส์ เช่น เข็มขัด เคสกล่องบุหรี่ กระเป๋าจากผ้ายีนส์ และอีกมากมาย. กางเกงยีนส์ยังคงได้รับความนิยมในปัจจุบันแม้ว่าจะมีสไตล์ต่างกันออกไป

Often, a particular style will be popular but certain elements of the design can change, such as the silhouette, colour or texture. If we take jeans as an example of a cycle within a cycle it is easy to see that, even though they became popular in the late ‘60s and right throughout the ‘70s, certain silhouettes came and went such as bell bottoms, cigarette or baggies. Jeans still enjoy popularity today although often with different silhouettes.

รอบถูกขัดจังหวะ Interrupted Cycles

บางครั้งผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตไม่ต้องการที่จะทำหรือเก็บสินค้าบางอย่างเพราะมันจะสูญเสียความนิยมและทำให้การซื้อของผู้บริโภคสามารถหยุดก่อนเวลา ผู้บริโภคที่พยายามซื้อเสื้อผ้าฤดูร้อนโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมจะพบว่าการผลิตหยุดลง ในบางครั้งความวุ่นวายทางสังคมหรือวิกฤตเศรษฐกิจอาจขัดขวางความคืบหน้าของวัฏจักรแฟชั่นหรืออาจยืดอายุการใช้งานของมัน

Sometimes, retailers and manufacturers do not want to keep making or stocking certain merchandise because it will soon lose its popularity and therefore consumer buying can be halted ahead of time. Those consumers who try to buy a particular summer garment in August will find that the production has been stopped. At other times, social upheaval or economic crises may either prematurely interrupt the progress of a fashion cycle or it may extend its life period.

รอบที่เกิดซ้ำ Recurring Cycles

บางครั้งแม้หลังจากที่บางแฟชั่นจางหายไปมันอาจปรากฏขึ้นอีกครั้งในภายหลัง บางครั้งนักออกแบบมองไปที่อดีตเพื่อหาแนวความคิดและเมื่อสไตล์เก่าปรากฏขึ้นอีกครั้งมันถูกตีความในลักษณะที่แตกต่างกันในเวลาที่แตกต่างกัน เงาที่เกิดขึ้นจริงอาจยังคงเหมือนเดิม แต่ผ้าหรือรายละเอียดที่ตรงกับมันจะแตกต่างกัน ด้วยสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าไม่มีสิ่งใดใหม่สมบูรณ์ แต่ไม่มีอะไรเหมือนกัน

Sometimes, even after a certain fashion has faded, it may reappear at a later time. Designers sometimes look to the past for ideas and when an older style reappears it is interpreted in a different way for a different time. The actual silhouette may remain the same but the fabric or detail matched with it will be different. With this is mind it is important to note that there is never anything completely new, but there is never anything exactly the same either.

การระบุกลุ่มผู้บริโภค ด้วยวัฏจักรแฟชั่น Consumer Identification with Fashion Cycles

ลิ้มรสแฟชั่น Fashion Taste

รสนิยมแฟชั่นเป็นสิ่งที่จะดึงดูดผู้บริโภคแต่ละคนให้ได้รับความพึงพอใจมากกว่าคนอื่น การมีรสนิยมด้านแฟชั่นเป็นความคิดที่จะหมายถึงความอ่อนไหวต่อสิ่งที่สวยงามและเหมาะสมสำหรับเวลาสาธารณะที่ยอมรับ ไม่ได้หมายความว่าการออกแบบจะต้องสวยงาม แต่จะเป็นเวลาที่เหมาะสม บ่อยครั้งที่การออกแบบเสื้อผ้าที่สวยงามมาก ๆ นั้นไม่ได้รับการยอมรับเสมอไปจากสาธารณชนในวงกว้างเนื่องจากพวกเขาเห็นว่ามีความสุดโต่งหรือแพงมาก

Fashion taste is what will draw individual consumers to a particular preference over another or over others. Having good taste in fashion is thought to mean being sensitive to that which is beautiful and appropriate for the time. An accepting public does not inevitably mean that a design is beautiful but rather that its timing is right. Often, very beautiful designs are not really accepted by the broader public as they are seen to be either very extreme or very expensive.

กลุ่มผู้บริโภค Consumer Groups

ขั้นตอนเฉพาะของวงจรแฟชั่นสามารถจับคู่กับผู้บริโภคประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่นผู้นำแฟชั่นมักจะซื้อและสวมสไตล์ใหม่ในช่วงเริ่มต้นของวงจรและคนอื่น ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะติดตาม รสชาติมีสิ่งต่าง ๆ ที่นี่เพราะสิ่งที่เป็นที่นิยมของคนกลุ่มหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น ผู้นำแฟชั่นมักจะสวมใส่ในสิ่งที่เห็นว่ารุนแรงสำหรับผู้ติดตามแฟชั่น อย่างไรก็ตามเมื่อแฟชั่นนั้นได้รับการยอมรับจากผู้ติดตามก็มักจะไม่เป็นที่นิยมสำหรับผู้นำแฟชั่นและพวกเขาก็เลิกใส่ ร้านค้าปลีกและผู้ผลิตก็ตกอยู่ในภาวะผู้นำหรือผู้ตามแฟชั่น ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใดที่พวกเขากำหนดเป้าหมายเป็นผู้ซื้อหลักของพวกเขา   

โลกปัจจุบันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับมนุษย์ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก แม้กระทั่งการจับจ่ายใช้สอยก็สะดวกสบายแบบสุดๆ เพราะมีเรื่องการ "ซื้อของออนไลน์" เข้ามาเติมเต็ม และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี
โดยจากข้อมูลของ PayPal จากการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกในปี 2559 โดยการสำรวจพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของผู้บริโภคมากกว่า 2.8 หมื่นคน ใน 32 ประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยจำนวน 800 คน ทำให้พบโอกาสใหม่สำหรับผู้ค้าออนไลน์ชาวไทยที่ต้องการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
ทั้งนี้ จากข้อมูลยังพบอีกว่า ยอดการใช้จ่ายออนไลน์ของคนไทยในปี 2559 อยู่ที่ 3.25 แสนล้านบาท เติบโต 19% จากปี 2558 โดยคนไทยที่ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มีสูงถึงเกือบ 8 ล้านคน จำแนกในรายละเอียดลงไปอีกจะพบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ประมาณ 4.12 หมื่นบาท โดยในจำนวนคนไทยที่ซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มี 2 ล้านคนซื้อขายออนไลน์ข้ามประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนราว 3.08 หมื่นบาท คิดเป็นยอดใช้จ่ายรวมกว่า 6 หมื่นล้านบาท
ขณะที่ปี 2560 ที่ผ่านมา ตัวเลขการใช้จ่ายคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 3.76 แสนล้านบาท ส่วนคาดการณ์ในปี 2561 ยังเป็นทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินว่านักช็อปออนไลน์ชาวไทยจะมียอดการใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4.26 แสนล้านบาท
ตัวเลขที่ปรากฏดังกล่าวเป็นตัวสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่า ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก จากที่เคยเดินทางไปซื้อสินค้าถึงร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ก็เปลี่ยนเป็นใช้เทคโนโลยีตามยุคตามสมัยตอบสนองความต้องการ และความสะดวกสบายของตัวเองมากขึ้น
ทั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันไปใช้จ่ายออนไลน์มากขึ้น นั่นคือความสะดวกสบายของการช็อปปิ้งออนไลน์เป็นประเด็นสำคัญ ถัดมาคือการส่งของที่รวดเร็ว นี่เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจ เพราะปัจจุบันพบว่าธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ต่างๆ ในประเทศไทยได้รับความนิยมและถูกพัฒนาให้มีบริการที่หลากหลายมากขึ้น ตัดคำว่า "ผูกขาด" ทางธุรกิจไปได้แทบจะสิ้นเชิง เพราะไม่ได้มีแค่ใครที่เป็นเจ้าตลาดของธุรกิจโลจิสติกส์แบบตายตัว นี่จึงกลายเป็นอีกเหตุผลที่ว่า "การช็อปปิ้งออนไลน์" ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน
อีกเหตุผลที่สนับสนุนพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันมาช็อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น คือ ประหยัดเงินได้มากกว่า ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าที่ถูกลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
ด้วยความนิยมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจช็อปปิ้งออนไลน์กลายเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง นับแค่ผู้ให้บริการช็อปปิ้งออนไลน์ขนาดใหญ่ทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติก็มีให้เลือกอย่างมาก เปิดตัวกันหลากหลาย นำทัพสินค้าต่างๆ มาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ยิ่งเป็นการตอกย้ำนิยามของคำว่า "สะดวกสบาย" ได้เป็นอย่างดี
และเดาได้ไม่ยากว่า กลุ่มที่ให้ความนิยมเรื่องการช็อปปิ้งออนไลน์อย่างมาก คงหนีไม่พ้น "กลุ่มผู้หญิง" ด้วยความที่เป็นกลุ่มชอบใช้จ่ายอยู่แล้ว เมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามา ไม่เพียงแค่สะดวกเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปเลือกซื้อของได้อย่างมาก ทำให้มีเวลาเหลือไปจัดการชีวิตประจำวันอย่างอื่นได้มากขึ้นด้วย
อีกทั้งสินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาขายผ่านระบบออนไลน์นั้น ก็ครบครัน ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ในครัว ของใช้ในบ้าน เครื่องประดับ เสื้อผ้า และอื่นๆ เรียกว่าครบ จบที่ช็อปปิ้งออนไลน์จริงๆ
แต่ด้วยความสะดวกสบายนี้เอง อาจทำให้นักช็อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายละเลยวินัยทางการเงินได้ง่ายๆ ทำให้เกิดการดึงเงินในอนาคต เงินเก็บออกมาใช้จ่ายด้วยไม่รู้ตัว และบางรายกว่าจะรู้ตัวก็ต้องเจอกับคำว่า "หนี้สิน" ไปเสียแล้ว
ดังนั้น นักช็อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลาย นอกจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถใช้จ่ายได้เพียงปลายนิ้วมือเท่านั้น ก็อาจจะต้องมีสติในการคิดวิเคราะห์ด้วยว่า สินค้าที่กำลังจะกดซื้อนั้น มีความจำเป็นมากน้อยเพียงไร การรู้เท่าทันเทคโนโลยี และใช้อย่างมีสติ น่าจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เทคโนโลยีทันสมัยที่อยู่ในมือมีประโยชน์สูงที่สุด.

Specific stages of a fashion cycle can be matched with different types of consumers. For example, fashion leaders usually buy and wear a new style right at the beginning of its cycle and others are inclined to follow. Taste comes into things here because what is fashionable to one particular group is not necessarily so for another. Fashion leaders often wear what is seen to be extreme for fashion followers. However, when that fashion is accepted by the followers is it usually already out of fashion for the leaders and they cease to wear it. Retail stores and manufacturers also fall into either leaders or followers of fashion. This depends on which particular consumer groups they target as their main buyers.

ผู้นำแฟชั่น Fashion Leaders

ผู้นำแฟชั่นไม่ใช่ผู้สร้างแฟชั่นในกรณีส่วนใหญ่ ผู้นำแฟชั่นมักจะจับตามองรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสีใหม่เนื้อผ้าและวิธีการสวมใส่เสื้อผ้ารวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆที่มากับพวกเขา ผู้นำเหล่านี้กระตือรือร้นมากและมักจะออกนอกเส้นทางเพื่อค้นหาแฟชั่นใหม่แม้กระทั่งมองหาพวกเขาในประเทศอื่น ๆ ผู้นำแฟชั่นจำนวนมากเป็นคนดังและมักพบเห็นในทีวีอินเทอร์เน็ตนิตยสารหรือกิจกรรมสาธารณะ ผู้นำแฟชั่นเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจและมั่นคงในรสนิยมของตนเอง พวกเขาไม่สนใจความคิดเห็นของคนอื่นเมื่อพูดถึงสิ่งที่พวกเขาเลือกที่จะสวมใส่ แต่กล้าที่จะแตกต่าง การที่คนประเภทนี้สวมเสื้อผ้าของนักออกแบบย่อมทำให้เสื้อผ้าทันสมัย

สุภาพบุรุษทั้ง 7 ดังต่อไปนี้ คือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวงการสตรีทแฟชั่น ผู้สร้างสิ่งแปลกใหม่ ขับเคลื่อน และชี้นำเทรนด์ในการแต่งตัวของคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี จะมีใครบ้างไปดูกันเลยดีกว่า

null
Hiroki Nakamura

เขาคนนี้คือผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์แห่งแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายจากญี่ปุ่น “Visvim” ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 เอกลักษณ์ของเสื้อผ้าแบรนด์นี้ก็คือสไตล์วินเทจ ที่มีกลิ่นอายความเป็นพื้นเมือง Americana และญี่ปุ่นย้อนยุค (ที่มีราคาสูงมว๊ากก) เน้นความสวยงามแบบเรียบง่าย ผ่านเท็กซ์เจอร์ของเสื้อผ้าอันประณีต แต่ในขณะเดียวกันเมื่อนำมาใส่แล้ว กลับก่อให้เกิดลุคที่ดูแมน แบบ ‘rugged and handsome’ อย่างที่ผู้ชายควรจะเป็น

null
Pharrell Williams

คงไม่ต้องมานั่งอธิบายถึงสรรพคุณอันเลอเลิศของพ่อหนุ่มอัจฉริยะคนนี้ให้มากความ นอกจากจะเป็นนักดนตรี นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ และแร็ปเปอร์ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการดนตรีมากว่า 20 ปีแล้ว พ่อหนุ่ม Pharrell Williams ยังหันมาเอาดีทางด้านแฟชั่นกับเขาด้วย โดยในปี 2005 เขาได้ร่วมก่อตั้งแบรนด์สตรีทแวร์ร่วมกับ Nigo อย่าง “Billionaire Boys Club” และแบรนด์สนีกเกอร์ “Ice Cream” โดยทั้งสองแบรนด์มีจุดเด่นอยู่ตรงที่ลวดลายกวนๆสนุกๆ และสีแสบๆ ที่ใส่แล้ว oh, so cool สุดๆ แถมยังเน้นที่การผลิตแบบ Made in Japan ที่ทำให้ภูมิใจได้เลยว่าซื้อมาใส่แล้วไม่มีเกร่อแน่นอน (แต่ราคาก็สูงลิ่วตามไปด้วย) ทำให้มีกลุ่มลูกค้าที่ตามติดแบบเหนียวแน่น จนมีแฟล็กชิพสโตร์อยู่ในเมืองแฟชั่นชั้นนำระดับโลกถึง 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ นิวยอร์ก โตเกียว และฮ่องกง ยัง…ยังไม่จบเพียงเท่านั้น ในปี 2014 หนุ่ม Pharrell ก็ได้จับมือเป็นพาร์ตเนอร์กับแบรนด์กีฬาระดับโลกอย่าง adidas ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ขนคอลเล็คชั่นออกมากวาดเงินในกระเป๋าของแฟนๆไปเพียบ ตั้งแต่ Pharrell Williams x adidas Consortium “Solid Pack” Collection, Pharrell Williams x adidas Originals “Polka Dot” Pack และล่าสุดกับ Pharrell Williams x adidas Originals Superstar “Supercolor” ที่ต่างก็ประสบความสำเร็จเอามากๆ ก็อย่างว่าแหละ ขึ้นชื่อว่าเป็น Pharrell Williams เสียอย่าง ใครบ้างจะไม่อยากได้?

null
Nigo

มาต่อกันที่เจ้าพ่อสตรีทแวร์จากแดนอาทิตย์อุทัยคนนี้กันเลย กับ Nigo ดีไซเนอร์ และผู้ก่อตั้งแบรนด์สตรีทแวร์สำหรับทั้งผู้ชาย และผู้หญิงอันเลื่องชื่อ “A Bathing Ape” หรือ BAPE ในปี 1993 ที่นับจนถึงปัจจุบัน ได้มีการเปิดร้านมากถึง 19 สาขาในประเทศญี่ปุ่น อาทิ ร้าน Bape ร้าน Bape Pirate ร้าน Bape Kids ร้าน Bapexclusive Aoyama และร้าน Bapexclusive Kyoto ซึ่งสำหรับสาขาที่เกียวโต ยังมีส่วนของ Bape Gallery สเปสสำหรับจัดงานศิลปะ และงานอีเว้นท์ต่างๆของทาง Bape โดยเฉพาะ นี่ยังไม่นับรวมร้านตัดผม Bape Cuts และ Bape Café อีกนะ (รวยไม่รู้เรื่องแล้วจ้า) ส่วนปัจจุบัน เขายังดำรงตำแหน่งเป็นครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์ ให้กับ UT แบรนด์เสื้อยืดของ Uniqlo อีกด้วย

null
Yohji Yamamoto

เขาคือนักออกแบบชาวตะวันออกคนสำคัญวัย 70 ปี ที่เปลี่ยนการแต่งกายของสุภาพบุรุษในตะวันตกให้เต็มไปด้วยความลึกลับ หลังประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้แก่ตัวเองบนถนนแฟชั่นระดับโลกอย่างกรุงปารีส ด้วยการใช้สีดำ และเทคนิคการเดรปผ้าผสมผสานโครงสร้างแบบดีคอนสตรักต์ (Deconstruct) ในทุกคอลเล็คชั่นที่เขาออกแบบจนกลายเป็นลายเซ็นที่ติดตัวเขามาตลอดระยะเวลา 32 ปี ในอาชีพการเป็นดีไซเนอร์ ด้วยภาพลักษณ์เสื้อผ้าของ Yamamoto ที่ดูล้ำ และสูงเกินเอื้อมในหลายๆครั้ง เขาจึงได้ร่วม collaborate กับแฟชั่นแบรนด์อื่นๆ รวมถึงการร่วมมือกับ Adidas ที่ทำให้เกิด “Y-3” ถือเป็นไลน์ไฮเอนด์ของแบรนด์สตรีทแวร์ดังกล่าว โดยมีรองเท้ารุ่น Qasa ที่โดดเด่น และป๊อปปูล่าสุดๆ โดยเฉพาะรุ่น “All Black” ที่ต่อให้เรียกว่าเป็นรองเท้าสนีกเกอร์ แต่ก็ยังคงอัดแน่นไปด้วยเอกลักษณ์เรียบแต่หรูในแบบของ Yamamoto ทุกกระเบียดนิ้ว

null
Kanye West

พ่อหนุ่ม trendsetter แห่งยุคคนนี้ นอกจากจะมีบทบาทของศิลปิน และโปรดิวเซอร์มากความสามารถ การันตีด้วยรางวัลจากหลายต่อหลายสถาบันแล้ว เขายังมี passion และความสามารถในเรื่องของแฟชั่นได้อย่างน่าทึ่ง โดยในปี 2009 เขาได้จับมือร่วมกับ Nike ปล่อยคอลเล็คชั่นรองเท้ารุ่น “Air Yeezy” เอดิชั่นแรกออกมา ซึ่งต่อมาในปี 2012 และ 2014 ก็เป็นทีของเอดิชั่นที่สอง โดยเฉพาะรุ่น Air Yeezy II ‘Red October’ ที่เหล่า Sneakerhead ทั่วโลกจับตามอง และเฝ้าคอยกันนานแสนนาน ว่าเมื่อไหร่รองเท้ารุ่นนี้จะออกวางจำหน่ายเสียที นอกจากนี้ในปี 2013 หนุ่ม Kanye ยังกระโดดมาจับมือร่วมกับทาง Adidas ออกคอลเล็คชั่นรองเท้า “Adidas Yeezy Boosts” ที่เพิ่งเปิดตัวไปอย่างเป็นทางการที่ New York Fashion Week 2015 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งยังมีข่าวลืออีกว่าสำหรับตัวคอลเล็คชั่นเสื้อผ้า จะมีการปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการสำหรับฤดู Fall 2015 ซึ่งต้องมาคอยดูกันต่อไปว่าเขาจะผสมผสานความเรียบง่าย ให้เข้ากับแฟชั่นชั้นสูง และความเป็นสตรีทแฟชั่นให้เข้าด้วยกัน ในแบบฉบับของเขาอย่างไร

null
Jeff Staple

Jeff Staple หรือ Jeff Ng คือดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้ง “Staple Design” ดีไซน์เอเจนซี่ชื่อดังในนิวยอร์ก ที่นอกจากจะคอยผลิตผลงานการออกแบบในวงการดีไซน์แล้ว ยังได้มีการออกแบบเสื้อผ้าผู้ชายอีกด้วย ซึ่งมีส่วนผสมของความเป็นสตรีทแวร์เข้าด้วยกันกับความเป็นไฮแฟชั่น เอเจนซี่ หรือจะเรียกอีกอย่างว่าแบรนด์นี้ เป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการร่วมงานกับทาง Nike ในปี 2005 โดยผลิตรองเท้าสเก็ตบอร์ดรุ่น “The Nike Dunk SB Low Pigeon” ที่มีออกมาเพียง 220 คู่เท่านั้น ซึ่งในตอนเช้าของวันที่รองเท้ารุ่นนี้ออกวางจำหน่าย ก็มีกลุ่มคนจำนวนมหาศาลมารอหน้าร้าน เพื่อจะได้รองเท้ารุ่นนี้มาครอง แต่ก็เกิดการจลาจลขึ้นจนได้ จนตำรวจ NYPD ต้องรีบเข้ามาควบคุม รองเท้ารุ่นนี้ได้พรีเซ้นต์ถึงความเป็นเมืองนิวยอร์กอย่างเต็มตัว ด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นรูปนกพิราบหรือ Staple Pigeon ที่บริเวณส้นเท้า ซึ่งสัญลักษณ์อันนี้เองที่ทำให้ผู้คนจดจำแบรนด์ Staple ได้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน

null
Hiroshi Fujiwara

ปิดท้ายด้วยศิลปิน นักดนตรี โปรดิวเซอร์ และดีไซเนอร์มากความสามารถจากแดนอาทิตย์อุทัยอีกคน ที่ใครๆก็ต่างเรียกเขาว่า “The Godfather of Harajuku fashion” ผู้มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในวงการสตรีทแฟชั่นระดับโลก ในช่วงต้นยุค 1980s เขาได้เดินทางจากญี่ปุ่นไปที่ลอนดอน ที่ๆเขาได้ไปรู้จักและเป็นเพื่อนกับสองผู้นำทางด้านคัลเจอร์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งแห่งยุคอย่าง Malcolm McLaren และ Vivienne Westwood และที่มหานครนิวยอร์ก ที่ๆเขาได้ไปซึมซับวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนที่นู่น โดยเมื่อเขากลับมาที่ญี่ปุ่น เขาก็ได้นำทุกอย่างที่เปิดโลกให้แก่เขา มาเผยแพร่ที่ถนนฮาราจุกุในเมืองโตเกียว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการสตรีทแฟชั่นของญี่ปุ่นในตอนนั้น ต่อมาในช่วงปลายยุค ‘80s เขาได้ก่อตั้งแบรนด์สตรีทแวร์ของตัวเองในนามว่า Good Enough อีกทั้งยังก่อตั้งดีไซน์สตูดิโอ Fragment Design โดยเขาได้ออกแบบ และร่วมผลิตผลงานอันน่าจดจำกับแบรนด์ระดับโลกมาแล้วมากมาย อาทิ Nike, Stussy, Levi’s, Supreme, Adidas, Vanquish และ Converse

Fashion leaders are not actually the creators of fashion in most cases. Fashion leaders always keep their eyes out for interesting new styles including new colours, fabrics and ways of wearing the garments as well as any accessories that come with them. These leaders are very enthusiastic and will often go out of their way to find new fashions, even looking for them in other countries. A large number of fashion leaders are celebrities and are often seen on TV, internet, magazines or public events. Fashion leaders are people who are quite confident and solid in their own tastes. They are not interested in other people’s opinions when it comes to what they choose to wear but dare to be different. Having these sorts of people wearing a designer’s clothes almost inevitably makes the clothes fashionable.

ผู้ติดตามแฟชั่น Fashion Followers

ผู้คนเป็นผู้ติดตามแฟชั่นด้วยเหตุผลหลายประการ พวกเขาเป็นผู้ติดตามแฟชั่นเพราะพวกเขาไม่มีเงินมากพอมีเวลาไม่พอหรือไม่ค่อยสนใจที่จะเป็นแฟชั่นมาก คนเหล่านี้มักจะไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่ดูดีและดังนั้นจึงต้องมองหาคนอื่นสำหรับความคิดเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่น คนส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นคัดลอกหรือปรับความคิดแฟชั่นใหม่ การออกแบบดัดแปลงสามารถขายได้ดีมากและสามารถทำกำไรได้มาก

People are fashion followers for several reasons. They are followers of fashion because they don't have enough money, not enough time or are not very interested in being very fashionable. These people are not usually sure about what looks good and therefore must look to other people for ideas about fashion clothing. Most people in the fashion industry copy or adapt new fashion ideas. The adapted designs can sell very well and can be very profitable.

การยอมรับของแฟชั่น Adoption of Fashion

กระบวนการปรับใช้แฟชั่นมีอยู่ 3 รูปแบบ เหล่านี้คือ: การยอมรับแบบดั้งเดิม  การยอมรับแบบย้อนกลับ  และการเผยแพร่เป็นจำนวนมาก มีความจำเป็นต้องเข้าใจว่าแต่ละกระบวนการทำงานอย่างไรแฟชั่นใหม่เผยแพร่และปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตรสนิยมและงบประมาณของผู้บริโภคที่หลากหลาย

Three variations of the fashion adoption process exist. These are: traditional adoption, reverse adoption, and mass dissemination. It is necessary to understand how each of these processes work, how new fashion is disseminated and how it is adapted to lifestyles, tastes and indeed the budgets of various consumers.

1. การยอมรับแฟชั่นแบบสมัยก่อน Traditional Fashion Adoption

ทฤษฎีการยอมรับหรือแจกจ่ายแฟชั่นเกี่ยวข้องกับแฟชั่นที่เคลื่อนที่ผ่านทางสังคมและเศรษฐกิจในสังคมต่างๆ มีสามทฤษฎีหลักของการยอมรับแฟชั่นคือหยดลงหยดข้ามและหยดขึ้น อย่างไรก็ตามไม่มีทฤษฎีใดที่เพียงพอสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับทฤษฎีแฟชั่นหรืออธิบายว่าแฟชั่นเคลื่อนไหวผ่านทางสังคมอย่างไร นอกเหนือไปจากทฤษฎีเหล่านี้แล้วยังมีรูปแบบการเลือกใช้รูปแบบประชานิยมอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งใช้กับสถานการณ์บางอย่างที่ระบุการกระจายแฟชั่นเมื่อเคลื่อนผ่านกลุ่มทางสังคมมากกว่าชั้นเรียนทางสังคมและเศรษฐกิจ

 ทฤษฎีสามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าเหตุใดคุณจึงใส่สไตล์แฟชั่นบางอย่าง

ทฤษฎี Trickle-Down
Coined by เศรษฐศาสตร์ Thorstein Veblen ใน 1889 ทฤษฎีหยดลงของการยอมรับแฟชั่นสมมติว่าแฟชั่นเริ่มต้นในระดับบนของสังคม ลักษณะที่สวมใส่โดยการเปลี่ยนแปลงที่ร่ำรวยและการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะถูกนำมาใช้โดยชนชั้นกลางและชนชั้นล่าง เมื่อรูปแบบเหล่านี้ได้รับการหลอมรวมโดยชนชั้นล่างผู้มั่งคั่งในที่สุดก็เปลี่ยนสไตล์และเครื่องแต่งกายของพวกเขา ทฤษฎีนี้อนุมานได้ว่าชั้นล่างต้องการเลียนแบบชนชั้นสูงและเป็นทฤษฎีที่เก่าแก่ที่สุดในการยอมรับแฟชั่น มีผลบังคับใช้ในอดีตโดยเฉพาะก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง รูปแบบจากเสื้อสีขาวของยุค Gibson Girl ไปจนถึง hemlines สั้นของ 1920 เริ่มขึ้นในชั้นเรียนชั้นนำ

ทฤษฎีทแยงมุม
การพัฒนาครั้งแรกในช่วงปลายยุคของ 1950 ทฤษฎีสมมติฐานว่าสมมติฐานว่าแฟชั่นเคลื่อนไหวข้ามระดับทางเศรษฐกิจและสังคมได้ค่อนข้างรวดเร็ว รูปแบบเสื้อผ้าไม่หยดลง แต่ปรากฏที่จุดราคาทั้งหมดในเวลาประมาณเดียวกัน การสื่อสารมวลชนและสื่อที่เป็นที่นิยมสนับสนุนการดำรงอยู่ของทฤษฎีนี้ให้ภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบใหม่เช่นเดียวกับโลกค้าปลีกสมัยใหม่ นักออกแบบหลายคนแสดงรูปแบบที่คล้ายคลึงกันในหลากหลายบรรทัดตั้งแต่เสื้อผ้าที่มีการออกแบบระดับไฮเอนด์จนถึงชิ้นส่วนที่ราคาไม่แพง เมื่อมีการออกแบบปรากฏบนรันเวย์ บริษัท ต่างๆจะผลิตเสื้อผ้าที่คล้ายกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงแฟชั่นได้อย่างกว้างขวาง จากชุดกระโปรงของ 1960 ไปจนถึงแผ่นรองไหล่ของ 1980 เสื้อผ้าเหล่านี้มีให้บริการในแผนกส่วนลดแผนกและร้านออกแบบในเวลาเดียวกัน

ทฤษฎี Trickle-Up
ทฤษฎีหยั่งถึงการยอมรับแฟชั่นสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการปฏิบัติในแฟชั่น ตามทฤษฎีรูปแบบอาจเริ่มต้นด้วยความเยาว์วัยหรือแฟชั่นถนนและเลื่อนขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขั้นบันไดแฟชั่นจนกว่าพวกเขาจะได้รับการชื่นชอบและใส่ใจโดยผู้บริโภคที่มีอายุมากขึ้นและมั่งคั่ง Coco Chanel เป็นคนแรกที่ยอมรับทฤษฎีนี้เมื่อรวมผ้าและชุดทหารเข้ากับแฟชั่นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง เสื้อยืดคลาสสิกเริ่มเป็นชุดชั้นในชั้นเรียนการทำงานและตอนนี้เป็นชิ้นส่วนพื้นฐานของตู้เสื้อผ้าทุกวัน เมื่อรูปแบบได้รับการรับรองโดยผู้บริโภคแบบดั้งเดิมมากขึ้นถนนหรือวัฒนธรรมเยาวชนอาจใช้รูปแบบใหม่

แบบประชานิยม
ในขณะที่ทฤษฎีหลักสามประการของการยอมรับแฟชั่นส่วนใหญ่ใช้กับระดับทางเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบประชาธิปไตยโดยนักมานุษยวิทยา Ted Polhemus ในหนังสือ 1994 ของเขา "Streetstyle" ระบุกลุ่มทางสังคมมากกว่าการเรียนเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจในแฟชั่น ตัวอย่างเช่นกลุ่มทางสังคมเช่น punks ใน 1970's London อาจใช้ลักษณะและลักษณะที่โดดเด่นร่วมกันทั่วทั้งกลุ่ม สไตล์นี้ใช้เพื่อรวมกลุ่มและระบุบุคคลภายในกลุ่ม แต่มักไม่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มนอกกลุ่ม บุคคลที่ใช้รูปแบบที่จะกลายเป็นและยังคงเป็นสมาชิกที่สามารถระบุตัวของกลุ่มสังคมนั้นได้

In the beginning, new fashion can seem quite extreme, even outrageous, but after a while consumers start to see how they can be adapted to their particular needs. It is important to note here that the general public does not accept every new, extreme design, however, in order to move in a different direction, high fashion often has to be extreme. The more exposure the garment gets, the more people see it, the more chance there is that they will like it and be moved to purchase. It is this group that manufacturers and retailers then wish to appeal to and go about adapting the particular fashion for the purpose of selling it to the general consumer. These are then copied again in order to be appealing to even the most conservative buyers.

2. Reverse Adoption

ในกรณีส่วนใหญ่ตามที่ระบุไว้แล้วแฟชั่นไหลลงมาจากนักออกแบบเสื้อผ้าราคาสูงเพื่อประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตามมีบางช่วงเวลาที่ผู้บริโภคหันมาใช้แฟชั่น ในช่วงยุค 60 และ 70 มันเป็นรุ่นน้องในลอนดอนและซานฟรานซิสโกที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมแฟชั่นผ่านการใช้ชุดผสมของเก่าใหม่และในแบบฉบับ

In most cases, as has already been stated, fashion flows down from high priced designer clothes to the general public. However, there are certain times when fashion is activated by the consumer. During the ‘60s and ‘70s, it was the younger generation in London and San Francisco that influenced the fashion industry through their use of combination clothes of old, new and handcrafted.

3. การเผยแพร่มวลชน Mass Dissemination

นี่คือการปรับแบบอนุรักษ์นิยมของนักออกแบบที่ได้รับการพิสูจน์หรือยอมรับซึ่งใช้ผ้าที่ถูกและนิ่มกว่า

This is a more conservative adaptation of proven or accepted designer looks which use cheaper fabrics and softer silhouettes.

การออกแบบเบื้องต้น Introduction to Design

ต้องพิจารณาถึงโครงสร้างด้านหน้าที่และการตกแต่งหลักสามประการเมื่อทำการออกแบบเสื้อผ้า การออกแบบจะต้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้ซื้อและมีประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างตามแฟชั่นของวัน

Three main aspect-structures, functions and decorations must be considered when designing garments. The design must be appropriate for the buyer’s needs and structurally effective as per the fashion of the day.

เสื้อผ้าควรอนุญาตให้บุคคลทำกิจกรรมขณะสวมใส่ มันควรจะตกแต่งอย่างเหมาะสมและที่สำคัญที่สุดคือการทำงาน ผู้ซื้อหันมามองหาเสื้อผ้าที่ใช้งานได้ดีและมีรูปลักษณ์โครงสร้างและการตกแต่งที่น่าดึงดูด เมื่อหลักการออกแบบพบกับทั้งสามด้านข้างต้นผลลัพธ์มักจะสำเร็จ เหล่านี้เป็นองค์ประกอบสามประการของการออกแบบภาพและเป็นพื้นฐานในการออกแบบภาพ ผู้ออกแบบจะต้องตระหนักถึงศักยภาพและข้อ จำกัด ของแต่ละองค์ประกอบ องค์ประกอบแบ่งปันองค์ประกอบของแต่ละบุคคลและพื้นฐานเพื่อการตัดเย็บเสื้อผ้า แต่พวกเขาไม่ได้เป็นพิเศษร่วมกันเสมอ รูปร่างไม่สามารถอยู่ได้หากไม่มีเส้นและช่องว่างเป็นตัวอย่าง ส่วนสำคัญของการออกแบบคือการทำความเข้าใจว่าทำไมคนจึงตอบสนองต่อหลักการและองค์ประกอบต่าง ๆ ของการออกแบบและรู้วิธีจัดการและใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างการออกแบบที่ดี

The garment should allow the person to perform activities while wearing it. It should be appropriately decorative and most importantly, be functional. Buyers gravitate towards clothing items that are functional as well as have an appealing appearance, structure and decoration. When the principles of design are met with these three aspects above, the result is usually success. These are the three elements of visual design and are the basics from which visual designs are made. Designers must be aware of the potential and the limitation of each element. The elements share individual and fundamental elements to a garment but they are not always mutually exclusive. Shape cannot exist without lines and space, as an example. An important part of designing is understanding how and why people respond to various principles and elements of design and also knowing how manipulate and use them effectively to create a good design.

องค์ประกอบของการออกแบบ Elements of Design

องค์ประกอบศิลปะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่โต้ตอบเมื่อสร้างการออกแบบ องค์ประกอบและหลักการของการออกแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้และจะต้องตีความในการตั้งค่าแฟชั่นในปัจจุบัน การออกแบบสามารถอธิบายเป็นเส้นรูปร่างสีและการจัดเรียงพื้นผิวซึ่งสร้างภาพที่มองเห็น หลักการออกแบบเป็นระดับที่ควบคุมการรวมองค์ประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ

The art element is one of the components that interacts when creating a design. Elements and principles of design are adaptable and must be interpreted in the current fashion setting. Designs can be described as line, shape, colour and texture arrangements which then create a visual image. The principles of design are the degrees that govern how elements are effectively combined.

องค์ประกอบของการออกแบบคือ:

 1. เส้น
 2. ฟอร์ม
 3. รูปร่าง
 4. พื้นผิว
 5. สี

องค์ประกอบข้างต้นเรียกว่า 'พลาสติก' ในภาษาศิลปะ นี่เป็นเพราะพวกเขาสามารถดัดแปลงและจัดเรียงโดยนักออกแบบเพื่อสร้างภาพลวงตาที่ต้องการ

The Elements of Design are:

 1. Line
 2. Form
 3. Shape
 4. Texture
 5. Colour

The above elements are referred to as ‘Plastics’ in art language. This is because they ca be adapted and arranged by designers to create the desired illusions.

เส้น Line

เส้นหมายถึงโครงร่างหรือขอบของรายการเสื้อผ้าและเส้นสไตล์ที่จัดสรรพื้นที่ภายในชิ้นส่วนนั้น มันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และหลากหลายซึ่งทำหน้าที่ได้ทั้งภาพและเสียง มันเป็นเส้นที่จะนำสายตาไปในทิศทางที่เส้นการ์เม้นท์เคลื่อนที่และแบ่งพื้นที่ที่มันเคลื่อนผ่าน ด้วยวิธีนี้มันมีจุดแตกหักในอวกาศ เส้นกำหนดภาพเงาของเสื้อผ้าและใช้ในการถ่ายทอดอารมณ์หรือตัวละคร บรรทัดสามารถสร้างภาพลวงตาเช่นความกว้างและความสูงและทำให้ตัวเลขดูบางลงหรือหนาขึ้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาในเวลานั้น

The line refers to the outline or edges of an item of clothing and the style lines that allocate the space within that piece. It is a very versatile and useful tool which functions both visually and verbally. It is the line that will lead the eye in the direction the garment line is moving and divides the areas through which it moves. In this way it provides a breaking point in space. A line defines the silhouette of a garment and is used to convey the mood or character. The Line can create illusions such as width and height and make figures look thinner or thicker depending on what look they’re going for at the time.

เส้นมีเก้าลักษณะดังนี้: เส้นทาง, ความหนา, ความสม่ำเสมอ, ความต่อเนื่อง, ความคมชัดของขอบ, รูปร่างของขอบ, ความมั่นคง, ทิศทางและความยาว ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการออกแบบเสื้อผ้า เส้นเป็นหุ่นยนต์อวกาศมันแบ่งมันจัดระเบียบมันผลักหรือดึงมันล้อมรอบมันแยกและรูปทรงพื้นที่

Line has nine characteristics, these being: path, thickness, evenness, continuity, edge sharpness, contour of edge, consistency, direction and length. All these give line a very important role in dress design. Line is a space manipulator, it divides it, organises it, pushes or pulls it, encloses it, separates and contours space.

คำจำกัดความ: เส้นเป็นเครื่องหมายยาวการเชื่อมต่อระหว่างจุดสองจุดหรือเอฟเฟกต์ที่สร้างโดยขอบของวัตถุที่ไม่มีเส้นจริงบนวัตถุนั้น

Definition: A line is an elongated mark, the connection between two points, or the effect made by the edge of an object where there is no actual line on the object itself.

บรรทัดสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้า เหล่านี้คือ:

 1. ตามประเภท
 2. ตามทิศทาง
 3. การประยุกต์

เสื้อผ้าทุกชิ้นจะมีการรวมกันของบรรทัดจากแต่ละหมวดหมู่

Lines can be placed into three categories with regards to garments. These are:

 1. By type
 2. By direction
 3. By application

Every garment will include a combination of lines from each of the three categories.

1. ประเภทเส้น Line types

เส้นสามารถมีได้สามประเภท: แบบตรงแบบโค้งและแบบขรุขระ

Lines can be of three types: straight, curved and jagged.

เส้นตรง: เสื้อผ้าทุกชิ้นจะมีเส้นตรงบางเส้นที่เน้นมุมของร่างกายและชดเชยความกลมของร่างกาย ในเสื้อผ้าเส้นตรงจะถูกสร้างขึ้นโดยตะเข็บชายกระโปรงหรือขอบเสื้อผ้าตัดขอบจีบปาเป้าหรือแผงและพวกเขาตั้งใจที่จะสร้างความรู้สึกของความกล้าหาญหรืออำนาจ

Straight line: Every garment will have some straight lines which emphasise the body angles and offset the body roundness. In garments, straight lines are created by seams, hems or garment edges, trims, pleats, darts, tucks, braids or panels, and they intend to create a sense of boldness or power.

เส้นโค้ง: เส้นโค้งอาจเป็นวงกลมหรือโค้งมนและเรียกว่าเส้นโค้งเต็มหรือเส้นโค้งที่ จำกัด ซึ่งจะแบนออกมากขึ้น เส้นโค้งถือเป็นอนุรักษ์นิยมน้อยกว่าเป็นทางการและมีประสิทธิภาพมากกว่าเส้นตรง เส้นโค้งและวงกลมสร้างภาพลวงตาของช่องว่างที่มีขนาดใหญ่กว่าที่มีอยู่และยังขยายรูปร่างและขนาดของรูป นอกจากนี้พวกเขายังให้ความสนใจและความเรียบเนียนพร้อมกับความนุ่มนวลอ่อนนุ่มและอ่อนเยาว์

Curved lines: Curved lines can be circular or rounded and referred to as full curve or restrained curve which is more flattened out. Curved lines are considered less conservative, formal and more powerful than straight lines. Curves and circles create the illusion of spaces being larger than they are and also enlarge the shape and size of a figure. On addition, they bring a certain interest and smoothness along with a gentle, soft and a youthful, flowing feeling.

เส้นโค้งแบบเต็ม: เส้นโค้งแบบเต็มจะเน้นเส้นโค้งของร่างกายและต่อต้านลักษณะของความบางหรือมุม มันจะนำมาซึ่งความเป็นผู้หญิงอ่อนเยาว์และมีชีวิตชีวา เส้นโค้งแบบเต็มจะถูกนำเสนอผ่านตะเข็บและขอบของเสื้อผ้ารวมถึงขอบสแกลลอป

Full curve: A full curve will accentuate body curves and counteract a look of thinness or angularity. It will bring about a feminine, youthful, and vibrant character. Full curves are introduced through the seams and edges of a garment including scalloped edges.

เส้นโค้งที่ จำกัด: ส่วนโค้งที่ถูกควบคุมเน้นความโค้งของร่างกายของผู้สวมใส่เบา ๆ พวกเขาให้โค้งอ่อนนุ่มซึ่งหมายถึงความสะดวกสบายผ่อนคลายและคุ้นเคย องค์ประกอบเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยการแต่งกายตะเข็บ, ขอบ, จดจ้องและการแต่งตัวหรือรวบรวมรูปแบบผ้า

Restrained curve: Restrained curves lightly accentuate the body curves of the wearer. They provide soft, shallow curves which imply comfort, relaxation, safety and familiarity. These elements are created by dress seams, edges, princess lines, trims and draping, or gathering fabric patterns.

เส้นที่ขรุขระ: เส้นที่ขรุขระมีจุดที่คมชัดเหมือนลวดลายซิกแซกและอาจเปลี่ยนทิศทางได้ทันทีเนื่องจากคะแนนของพวกเขา เส้นเหล่านี้สร้างเอฟเฟกต์ที่ยุ่งตื่นเต้นและกระตุกในบางครั้งและไฮไลต์เชิงมุม ความรู้สึกของความสับสนจะถูกสร้างขึ้นในชุดเมื่อสายเหล่านี้มีการใช้เกินความจำเป็น มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องระมัดระวังกับเส้นขรุขระเนื่องจากผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนมากของพวกเขา

Jagged line: Jagged lines contain sharp points like a zigzag pattern and may change direction suddenly due to their points. These lines create a busy, excited and sometimes jerky effect and highlight angularity. A feeling of confusion will be created in a dress when these lines are used more than necessary. It is important to be careful with jagged lines due to their very noticeable effects.

2. เส้นทางสาย Line Direction

เส้นอาจเป็นแนวนอนแนวตั้งหรือแนวทแยง

Lines may be horizontal, vertical, or diagonal.

เส้นแนวตั้ง
เส้นแนวตั้ง

a) เส้นแนวตั้ง Vertical Line

เส้นแนวตั้งสร้างภาพลวงตาของความสูงที่เพิ่มขึ้นให้กับเสื้อผ้า เส้นเหล่านี้จะทำให้คนที่สั้นกว่าดูผอมลงและสูงขึ้น พลังของเส้นอยู่ในความสามารถในการสร้างอารมณ์และความรู้สึก เส้นแนวตั้งสร้างรูปทรงตั้งตรงคู่บารมีและแนะนำเสถียรภาพ

Vertical lines create the illusion of added height to the garment. These lines will make a shorter person look thinner and taller. The power of lines is in their ability to create moods and feelings. Vertical lines, create upright, majestic figures and suggest stability.

b) เส้นแนวนอน Horizontal Lines

พวกเขาสร้างความสงบเงียบและพักผ่อน เส้นประเภทนี้ทำให้ตาหยุดนิ่งดังนั้นไม่ว่าคุณจะต้องการเน้นที่ใดก็ตามนี่คือตำแหน่งที่ควรวางไว้ - ไม่ว่าคุณต้องการเน้นที่การสร้างสมดุลให้กับฟีเจอร์อื่นหรือดึงดูดความสนใจไปที่อื่น เส้นเหล่านี้เพิ่มความกว้างให้กับเสื้อผ้าและลดความสูงที่ปรากฏทำให้คนสูงดูเล็กลงและกว้างขึ้น

They create calmness, quiet and repose. These types of lines make the eye pause so wherever you want emphasis, this is where they should be placed – anywhere you want emphasis to balance out another feature or draw attention to another. These lines add width to the garment and decrease the apparent height, making a tall person look smaller and broader.

เส้นทแยงมุม
เส้นทแยงมุม

c) เส้นทแยงมุม Diagonal Lines

เส้นทแยงมุมใช้เพื่อเพิ่มหรือลดความสูงของผู้สวมใส่ขึ้นอยู่กับความลาดเอียง เส้นทแยงมุมยาวที่ไม่ต่อเนื่องซึ่งเอียงเกือบในแนวตั้งใช้เพื่อสร้างสไตล์ที่ยาวที่สุดและน่าทึ่งที่สุดของทุกบรรทัด จะเป็นการดีที่สุดถ้าเส้นทแยงมุมถูกรวมเข้ากับเส้นแนวตั้งหรือแนวนอน

Diagonal lines are used to add or decrease the height of the wearer depending on their slope. Long, uninterrupted diagonals which tilt almost vertically, are used to create the most lengthening style and most dramatic of all lines. It is best if diagonal lines are combined with vertical or horizontal lines.

รูปร่าง Shapes

รูปร่างเป็นสิ่งที่กำหนดขนาดภายนอกหรือรูปร่างของวัตถุ รูปร่างยังใช้เพื่อล้อมรอบช่องว่างและให้อักขระเฉพาะกับวัตถุที่กำลังดูอยู่ รูปร่างของร่างกายสามารถเผยออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการออกแบบเสื้อผ้า แต่บางครั้งก็สามารถบิดเบี้ยวได้ รูปร่างของเสื้อผ้าสามารถแสดงลักษณะของผู้สวมใส่ได้

The shape is what defines the outer dimensions or contour of an object. Shapes are also used to enclose spaces and impart a particular character to the object that is being viewed. The shape of a body can be revealed in a natural way through clothing design, however, it can sometimes be distorted. A garment’s shape can usually show the character of the wearer.

ออกแบบรูปภาพที่ดีนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีรูปร่างที่น่าสนใจรวมถึงทรงกลมสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมวงรี และสามเหลี่ยม เมื่อวางรอบเอวไว้บนเสื้อผ้าของผู้หญิงมันจะถูกแบ่งออกเป็นสองรูปร่างคือเสื้อท่อนบนและกระโปรง แขนเสื้อจะกลายเป็นชิ้นอื่น ชิ้นส่วนเหล่านี้ทั้งหมดจะนำมาต่อกันจากนั้นสร้างช่องว่างใหม่ที่สามารถเพิ่มรายละเอียดเล็ก ๆ รวมถึงกระเป๋าและปลอกคอ รูปแบบผ้าที่เหลือสามารถทำส่วนเล็ก ๆ อื่น ๆได้

A good silhouette is made up of elements that in themselves have interesting shapes including round, square, rectangular, oval and triangular, just to mention a few. When a waistline is placed on an item of women’s clothing it is divided into two shapes, a bodice and a skirt. The sleeve will become another shape and all these parts then form new spaces where smaller details can be added including pockets and collars. Fabric patterns can make other little shapes.

ในแต่ละช่วงเวลาแฟชั่นรูปร่างอาจปรากฏขึ้นอย่างช้า ๆ หรือพัฒนาอย่างกะทันหัน ไม่ว่ารูปร่างที่แท้จริงจะสามารถแก้ไขและ restyled ในการออกแบบที่แตกต่างกันในขณะที่ไม่เปลี่ยนรูปร่างเสื้อผ้าพื้นฐาน มันอาจจะแน่น หรือเบาบาง ตรง หรือเป็นวงกลม, Raglan หรือเส้น เมื่อเสื้อผ้ามีรูปร่างที่กระชับสวมใ่สบาย ระยะเวลาของความนิยมจะนานขึ้นและจะเป็นที่ยอมรับและหลากหลายมากขึ้น ในทางกลับกันเสื้อผ้าที่คับมักจะมีรอบที่สั้นกว่ามาก นี่เป็นเพราะการออกแบบประเภทนี้มักจะเหมาะสำหรับรูปแบบหนึ่งประเภทเท่านั้น ดังนั้นหากนักออกแบบต้องการให้การออกแบบของพวกเขาใช้งานได้นานขึ้น และได้รับการยอมรับจากประชากรส่วนใหญ่ ความคิดก็คือการใช้การออกแบบที่เรียบง่ายและสบาย

In each fashion period, shapes may appear slowly or develop suddenly. No matter what the actual shape is it can be edited and restyled in different designs whilst not changing the basic garment shape. It may be tight or flowing, straight or circular, a raglan or a line. When a garment has an easy fitting shape to it, the time period of its popularity will be generally longer and it will be more accepted and varied. On the other hand, a garment that is tight usually has a much shorter cycle. This is because these types of designs are usually only suitable for one particular type of figure. So, if a designer wants their designs to last longer and be accepted by a larger portion of the population, the idea is to use an easy silhouette.

รูปร่างพื้นฐาน Basic Shapes

การออกแบบเครื่องแต่งกายมีเจ็ดรูปร่างพื้นฐาน การปรับตัวของทุกฤดูกาลนั้นมีอย่างน้อยหนึ่งอย่าง

There are seven basic shapes in dress designing. Every season’s adaptations are of one or more of these.

Shapes

สี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง: เสื้อผ้าที่มีความยาวตรงและแขวนในรูปแบบหลวม ๆ สง่างามเช่นในสไตล์กรีกและโรมัน มันจะมีฝักเส้นตรงและอาจเหมาะกับชุดที่เหมาะ สไตล์ประเภทนี้ที่มีลายเส้นเหล่านี้เพรียวบางและเหมาะสำหรับผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่มีสัดส่วนดีหรือหนักกว่า

Tall rectangular: A garment which is long, straight, and hanging in loose, graceful folds, such as in Greek and Roman styles. It will have straight line sheaths and could be for tailored suits. This type of style with these particular lines is slenderising and suitable for women who are either wellproportioned or heavier women.

สามเหลี่ยม: สไตล์สเปนเป็นตัวอย่างที่ดีมันมีเสื้อท่อนบนติดตั้งและกระโปรงทรงระฆัง

Triangle: Spanish style is a good example, it has a fitted bodice and a bell shaped, gently widening skirt.

สามเหลี่ยมคว่ำ: การออกแบบที่มีไหล่กว้างและกระโปรงแคบพร้อมแขนสั้นสไตล์ นี่คือการออกแบบที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงที่มีหน้าอกขนาดใหญ่

Inverted Triangle: A design which has wide shoulders and a narrow skirt with dolman or raglan sleeves. This is a particularly good design for women with a large bust.

รูปไข: รูปไข่จะพาดผ่านรูป และรูปเบา ๆ มันเป็นรูปแบบของผู้หญิงและตกแต่ง ให้เหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสมและมีรูปร่าง 'อุดมคติ' สไตล์นี้เหมาะสำหรับช่วงบ่ายและกลางคืนโดยเฉพาะ

Oval: The oval shape is draped over a figure and softly shaped. It is a very feminine and decorative form. It is suitable for women who are well-proportioned and have the ‘ideal’ figure. This style is suitable for afternoon and evening wear in particular.

สี่เหลี่ยม: การออกแบบรูปสี่เหลี่ยม มีขอบเสื้อผู้หญิงหรือรูปหน้าอก หรือเสื้อแจ็คเก็ตแบบเหลี่ยมหรือเสื้อคลุม เมื่อสัดส่วนมีการวางแผนที่ดีและการออกแบบที่ดี นี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้หญิงที่มีรูปร่างผอมและสามารถอำพรางรูปร่างได้อย่างดี 

Square: The square design has straight or boat shaped necklines, or boxy jackets, or capes. This style is good for women with very thin figures and can camouflage certain figure irregularities when the proportions are well planned and h a v e a good design.

รอบ: การออกแบบรูปทรงกลม รวมถึงกระโปรงกว้าง รูปร่างคล้ายกลีบดอกและแขนพอง สไตล์นี้เหมาะสำหรับสวมใส่เป็นทางการหรือเสื้อโค้ตยามบ่าย การออกแบบแฟชั่นที่ดีที่สุดนี้เหมาะกับคนที่อายุน้อยและรูปร่างผอม

Round: Round shaped designs include wide skirts, petal shapes and puffy sleeves. This style i s suitable for formal wear or afternoon frocks. This particular fashion design best suits the very young and the very slim figured.

นาฬิกาทราย: สไตล์นาฬิกาทรายรวมถึงไหล่กว้างและเป็นธรรมชาติหรือเอว 'ตัวต่อ' ที่เข้ามามันพอดีกับสะโพกและมักจะมีกระโปรงเต็ม นี่คือการออกแบบที่ดีสำหรับคนที่มีรูปร่างผอมสูง

Hourglass: The hourglass style includes wide shoulders and either a natural or ‘wasp’ waist which comes in. It fits smoothly over the hips and usually has a full skirt. This is a good design for the tall, thin figure.

อยู่รวมกัน: การรวมกันรวมถึงการใช้โครงร่างของการออกแบบแฟชั่นใด ๆ ในปัจจุบันซึ่งสามารถแก้ไขและนำมาประยุกต์ นอกจากนี้ยังสามารถปรับให้เหมาะกับรูปแบบเฉพาะใด ๆ ด้วยวิธีนี้ความผิดปกติของร่างกายสามารถลดลงได้ในขณะที่ยังคงรักษาลักษณะทั่วไปของสไตล์การออกแบบแฟชั่นในปัจจุบัน

Combinations: A combination includes using the outline of any of the current fashion silhouettes which can be modified and combined with another. It can also be adapted for any specific figure type. In this way any body irregularities can be lessened while still keeping the general effect of the current fashion design style.

พื้นที่ในงาน Space

พื้นที่ในการออกแบบโดยทั่วไปหมายถึงพื้นที่ที่เห็นระหว่างรูปร่าง พื้นที่ว่างในเสื้อผ้าจะดูเด่นเฉพาะและน่าเบื่อหน่าย เนื้อผ้าควรจะวางให้เส้นทางของการมองเห็นเส้นบนชิ้นส่วนของเสื้อผ้าดูสวยงาม โดยปกติแล้วเส้นโค้งที่สัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์มากกว่า และเส้นแนวตั้งมีแนวโน้มที่จะทำให้ร่างกายดูเรียวขึ้น ในขณะที่เส้นแนวนอนจะทำให้ดูมีความกว้าง หากผู้ออกแบบต้องการสร้างความสำคัญ พวกเขาจะใช้การทำซ้ำและความแตกต่างอย่างมากของเส้นรูปร่างของพื้นที่หรือรูปแบบ

Space in design generally refers to the area seen between the shapes. A busy space in garments will be distractive and tiring to the eye. The lines on a piece of clothing provide a path of vision along which the eye will travel. Usually, curving lines relate more naturally to human bodies and vertical lines tend to make a body look more slender. Horizontal lines, on the other hand, suggest width. If a designer wants to create emphasis they will use repetition and extreme contrast of a line, shape, space or form.

สีและพื้นผิว Colour and Texture

เมื่อเริ่มด้วยธีมการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงสิ่งแรกที่ต้องตัดสินใจคือสีและเนื้อผ้า ในแต่ละฤดูกาลหรือทุก ๆ คราวสีจะปรากฏในฉากแฟชั่นที่ได้รับการตัดสินจากผู้ผลิตชั้นนำผู้ส่งออกและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอของโลกแฟชั่น

When starting off with a specific design theme, the first thing that needs to be decided is the fabric colour and texture. In each season, or every now and then, a colour will appear in the fashion scene that has been decided by the leading manufacturers, exporters and textile experts of the fashion world.

การเลือกสีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องระวังให้มากเพราะสีจะเป็นความประทับใจแรกที่ผู้คนจะได้รับ และยังยกระดับลักษณะที่ปรากฏของบุคคล หรือเป็นการทำลายถ้าเลือกสีไม่ดี สีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเสื้อผ้าหรือชุด รูปแบบสีสามารถทำให้การออกแบบเสื้อผ้านั้นดูเรียบง่ายอีกด้วย เอฟเฟกต์ภาพอีกอย่างหนึ่งของผู้สวมใส่จะถูกสร้างขึ้นโดยเนื้อสัมผัสหรือความรู้สึกของเนื้อผ้าหากได้รับการใช้งานบนร่างกายและความแข็งหรืออ่อนนุ่มของมันได้  แม้แต่แถบผ้าขนาดเล็กนักออกแบบที่ดีก็สามารถเห็นภาพพื้นผ้าและวิธีการที่ผ้าจะตกลงบนร่าง

When choosing a colour it is of utmost importance to be very careful because the colour will be the first impression people will get and therefore will either elevate the appearance of a person or destroy it. Colour is so important to a garment that the colour scheme can even enhance a very simple silhouette. Another visual effect on the wearer will be created by the texture or feel of the fabric, how it drapes on a body, and how stiff or soft it is. If given even a small swatch of fabric, a good designer is able to visualise the texture and how the fabric will fall on a figure.

หลักการออกแบบเบื้องต้น Introuction to Principles of Design

หลักการออกแบบเป็นแนวทางที่ช่วยให้นักออกแบบเข้าใจและใช้องค์ประกอบของการออกแบบในวิธีที่มีประสิทธิภาพ หลักการออกแบบเป็นกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบสร้างและประเมินผลการออกแบบเสื้อผ้าในและนอกผู้สวมใส่ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้หลักการของความสมดุลสัดส่วนการเน้นความสามัคคีและความสามัคคี นี่ไม่ใช่คำศัพท์เชิงทฤษฎี เป็นคำแนะนำอย่างละเอียดซึ่งช่วยให้นักออกแบบสร้างเสื้อผ้าที่น่าดึงดูดและดึงดูด

The principles of design are guidelines which assist designers understand and use the elements of design in effective ways. Principles of design are the processes used to examine, create and evaluate garment designs on and off the wearer. It is essential to apply the principles of balance, proportion, emphasis, unity and harmony. These are not theoretical art terms; they are indeed detailed guides which help designers create garments that are both attractive and appealing.

เพื่อสร้างและแสดงออกในลักษณะศิลปะเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้หลักการออกแบบที่น่าพอใจ หลักการออกแบบคือ:

    1. ความสมดุล
    2. ความหนักแน่น
    3. ความกลมกลืนกันสอดคล้องกัน
    4. การวางให้ได้สัดส่วน
    5. จังหวะลีลา

In order to create and express in an artistic manner it is important to use design principles which are pleasing to the eye. The designing principles are:

 1. Balance
 2. Emphasis
 3. Harmony
 4. Proportion
 5. Rhythm

สมดุล Balance

Balanceเป็นต้องเป็นเส้นกลางจริง แต่สามารถเป็นศูนย์จินตภาพได้ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นความสามัคคีที่น่าดึงดูดถูกสร้างขึ้น ความสมดุลสามารถทำได้โดยการใช้องค์ประกอบโครงสร้างและการตกแต่งเพิ่มเติมใด ๆ ที่เหมาะสม

Balance is an element that shows poise and stability and for this reason it is important. The human body is visually symmetrical, that is, it is the same on both sides of a central line. For this reason it is best that any important features or decorations are assembled in such a way that equal interest or ‘weight’ is shown on both sides of the centre when designing a garment. This centre does not necessarily have to be an actual centre line but can be an imaginary centre. When this happens, an attractive harmony is created. Balance can be achieved through the use of structural elements and any added decoration where suitable.

ยอดดุลที่เป็นทางการ Formal Balance

การทรงตัวที่เป็นทางการหรือที่รู้จักกันในชื่อความสมดุลแบบสมมาตรนั้นง่ายกว่าการสร้างสมดุล อย่างไรก็ตามยอดดุลที่เป็นทางการอาจไม่น่าสนใจ ความสมดุลแบบเป็นทางการจะเกิดขึ้นได้เมื่อวัตถุเป็นภาพสะท้อนที่แน่นอนของกันและกันบนเสื้อผ้าทั้งสองด้าน เพื่อที่จะนำความรู้สึกมีเกียรติและเป็นทางการมาสู่การแต่งตัวมันจำเป็นต้องมีความสมดุลอย่างเป็นทางการ ทั้งพื้นที่ส่วนบนและส่วนล่างของการออกแบบจะต้องจัดอย่างระมัดระวังเพื่อสร้างเอฟเฟกต์ที่สมดุล 'น้ำหนัก' มากเกินไปที่ด้านบนหรือด้านล่างจะทำให้มันดูหนักในพื้นที่นั้นและจะไม่ดึงดูดหรือน่าดึงดูด การสวมเสื้อสีเข้มทับกระโปรงหรือกางเกงสีอ่อนจะทำให้ผู้สวมใส่ดูสั้นลง

Formal balance, also known as symmetrical balance, is easier to produce than informal balance. Formal balance may not be as interesting, however. Formal balance will be achieved when objects are exact mirror images of each other on either side of a garment. In order to bring a sense of dignity and formality to a dress it is necessary to have formal balance. Both upper and lower areas of a design must be carefully organised to create a balanced effect. Too much ‘weight’ at the top or bottom will give it a heavy look in that area and will not be appealing or attractive. Wearing a dark coloured shirt over a light coloured skirt or trousers would make the wearer look shorter.

ความสมดุลที่ดีคือการได้รับความมั่นใจโดยการทำให้แน่ใจว่าทั้งสองด้านของชุดเหมือนกันรวมทั้งการถักสานที่ด้านใดด้านหนึ่งมีความกว้างและปริมาณเท่ากันและวางไว้ในระยะห่างจากเส้นกึ่งกลาง แจ็คเก็ตยังมีการตกแต่งที่เหมือนกันทั้งสองด้านอีกครั้งซึ่งรักษาความสมดุล ความสมดุลที่เท่าเทียมกันคือชุดที่วางอยู่ที่จุดที่เหมาะสมที่รอบเอวและแจ็คเก็ตที่สวมด้านบนซึ่งยอดคงเหลือถักสานอื่น ๆ ด้านล่าง

A good balance is acheived by ensuring both sides of the dress are exactly the same including the plaiting on either side being the same width and amount and placed at the same distance from the centre line. The jacket also has the same decorative ornamentation on either side which again keeps the balance. Equally well balanced is the dress which is placed at the right spot at the waistline and the jacket worn above which balances the plaiting below.

ยอดดุลที่ไม่เป็นทางการ Informal balance

ความสมดุลแบบไม่เป็นทางการจะถูกสร้างขึ้นเมื่อวัตถุดูเหมือนว่าจะทำให้เท่ากัน แต่นี่ไม่ได้ทำผ่านการจัดเรียงหรือผ่านการทำซ้ำ มันถูกสร้างขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นในลักษณะโดยพลการ ด้วยการออกแบบขนาดรูปร่างและสถานที่น่าสนใจอย่างไม่เป็นทางการ การออกแบบที่ใหญ่และน่าดึงดูดควรอยู่ห่างจากศูนย์กลาง เมื่อจัดเรียงอย่างถูกต้องการออกแบบที่ไม่เป็นทางการจะไม่เพียง แต่มีประสิทธิภาพ แต่ก็น่าดึงดูดเช่นกัน

Informal balance is created when objects seem to equalise each other, however, this is not done through the arrangement or through any repetition. It is created when it occurs in an arbitrary manner. With informal balance the design of sizes, shapes and attractions are placed accordingly. Designs that are larger and attractive should be away from the centre. When arranged properly, informal designs can be not only effective but attractive too.

ในตัวอย่างที่ดีอย่างไม่เป็นทางการยอดคงเหลือแต่ละด้านของชุดนั้นแตกต่างกัน คุณลักษณะเช่นสายสะพายขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้แนวกึ่งกลางสามารถปรับสมดุลได้โดยการประดับเล็ก ๆ ไว้ที่ไหล่ ควรวางเครื่องประดับให้ไกลที่สุดจากแนวกึ่งกลาง

In a good example informal balance, each side of the dress is different. A feature, such as, a big sash near the centre line can be balanced out by a small adornment placed on the shoulder. An adornment should be placed as far away as possible from the centre line.

การกระจายน้ำหนักที่เท่ากันทั้งสองด้านของเส้นกึ่งกลางจะทำให้ชุดดูสมดุล มีความเป็นไปได้น้อยที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นในสมดุลที่เป็นทางการเนื่องจากการตกแต่งเส้นถูกทำซ้ำในแต่ละด้านของเส้นกึ่งกลาง

Showing equal distribution of weight on both sides of the centre line will make the dress appear in balance. It is less likely that mistakes will be made in formal balance because line decorations are repeated on each side of the centre line.

อย่างไรก็ตามในบางโอกาสยอดคงเหลืออย่างเป็นทางการไม่เหมาะสมเนื่องจากอาจรุนแรงเกินไป เหมาะสำหรับชุดกีฬาหรือชุดสตรีทในขณะที่ชุดราตรีและชุดราตรีเหมาะที่สุดสำหรับความสมดุลแบบไม่เป็นทางการ

For some occasions, however, formal balance is not appropriate as it can be too severe. It is appropriate for sports clothes or street dresses whereas afternoon and evening gowns are best suited to informal balance.

เพื่อแก้ไขลักษณะที่ผิดปกติของร่างกายใด ๆ จะเป็นการดีกว่าถ้าใช้ความสมดุลแบบไม่เป็นทางการเนื่องจากผู้คนจะไม่เปรียบเทียบด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายกับอีกด้านหนึ่งอย่างแท้จริง การทำให้ร่างกายดูสมมาตรคือความสมดุลแบบไม่เป็นทางการเพราะทั้งสองด้านของเสื้อผ้าจะถูกตัดและจัดเรียงในลักษณะที่แตกต่างกัน การออกแบบประเภทนี้ใช้เวลานานกว่าและมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

To correct any appearance of body irregularities it is better to use informal balance as people will not really compare one side of the body with the other. Making the body appear symmetrical is what informal balance will create because both sides of the garment will be cut and arranged in a different way. This type of design is more time consuming and therefore has an increased manufacturing cost.

สมดุลของรัศมี Radial Balance

สมดุลของรัศมีถูกสร้างขึ้นผ่านส่วนสำคัญของการออกแบบที่เปล่งออกมาจากจุดศูนย์กลาง สิ่งต่าง ๆ เช่นตะเข็บจีบหรือลวดลายที่เปล่งออกมาจากจุดโฟกัสทำให้เกิด "รังสี" ความสมดุลย์รัศมีมักจะเห็นที่คอ การออกแบบประเภทนี้มักจะพบกับเสื้อผ้าราคาแพงเพราะคุณสมบัติที่ซับซ้อนของความสมดุลในแนวรัศมี

Radial balance is created through the major parts of the design emanating from a central point. Things like seams, pleats or motifs emanating from a focal point produce a ‘sunburst’ effect. Radial balance is often seen on necklines. This type of design is usually found on expensive clothing because of the intricate features of radial balance.

ความหนักแน่น Emphasis

เมื่อกล่าวถึงการเน้นคือความเข้มข้นของความสนใจ (หรือศูนย์กลางของความสนใจ) ในพื้นที่หนึ่งของการออกแบบ บริเวณนี้จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ที่สะดุดตามากกว่าสิ่งอื่นใด พื้นที่ทั้งหมดจะไม่ได้รับความสนใจเท่ากันแม้ว่าพวกเขาจะยังคงน่าสนใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้จะต้องวางบางส่วนไว้ในการอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้อื่น หากไม่มีจุดสนใจที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบเสื้อผ้ามักจะดูน่าเบื่อหน่ายหรือไม่ได้วางแผน ต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่ให้มีจุดสนใจมากกว่าหนึ่งจุดในฐานะที่เป็นสอง (หรือมากกว่า) จะแข่งขันเพื่อให้ความสนใจและสร้างความสับสน การใช้การออกแบบที่ขาด ๆ หาย ๆ เพื่อดูรายละเอียดเช่นกระเป๋าจะสร้างความฟุ้งซ่าน มันจะเป็นการดีกว่าที่จะลบสิ่งรบกวนเหล่านี้ออกไปเพราะสิ่งนี้จะทำให้คุณสมบัติการออกแบบแข็งแกร่งขึ้น

When referring to emphasis it is the concentration of attention (or the centre of attention) on one particular area of a design. This area will act as an eye-catching area, more so than any other. All areas will not have equal strength of interest even though they may still be interesting. In order to achieve this, certain parts must be placed in subordination to others. Without a carefully planned centre of attention, a garment will usually look either monotonous or unplanned. Having said that though, it is important not to have more than one centre of interest as the two (or more), would compete for attention and create confusion. Using spotty designs for details such as pockets would create distraction. It would be better to remove these distractions as this would then strengthen the design feature.

มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องระวังว่าการออกแบบไม่ได้เน้นส่วนที่น่าอึดอัดใจของร่างกายทำให้มั่นใจได้เสมอว่าผู้สวมใส่เป็นศูนย์กลางของความสนใจ เพื่อให้ด้านนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราสามารถใช้เส้นที่นำไปสู่ใบหน้าหรือแสงสีรอบใบหน้า นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ใช้คอปกตัดกัน บนเสื้อผ้าสีดำที่มีปกสีขาวและแขนเสื้อเชิ้ตดวงตาของผู้สังเกตการณ์จะถูกนำไปยังใบหน้าของผู้สวมใส่โดยเฉพาะและมือ

It is important to be careful that the design does not emphasise awkward parts of the body, ensuring always that the wearer is the centre of interest. In order to make this aspect more effective one could use a line leading to the face or light colours around the face. This is one of the reasons that contrasting collars are used. On a black garment with a white collar and cuffs, the observer’s eyes will be directed towards the wearer’s face in particular, and also the hands.

ตัวอย่างของการเน้นคือโบว์บนเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอก มันเป็นธนูที่เน้นส่วนนั้นของชุด ในกรณีนี้ความสนใจของผู้สังเกตจะถูกดึงไปยังศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวนั่นคือหัว

An example of emphasis is a bow on a dress neckline. It is the bow that emphasises that part of the dress. In this case, the observer’s attention is drawn to the centre of attraction, the head.

ไม่ควรวางเน้นในพื้นที่ที่ผู้สวมใส่แต่ละคนต้องการลด มันมักจะเป็นหัวหรือพื้นที่บุคลิกภาพที่ควรเน้นเนื่องจากเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการทำเช่นนี้สิ่งสำคัญคือการใช้สีและพื้นผิวที่เหมาะสม, เนคไท, ผ้าพันคอหรือหมวกและเครื่องประดับ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแน่ใจว่ามีการเน้นเพียงจุดเดียวและไม่มาก หากต้องการเน้นที่ขาตัวอย่างเช่นการออกแบบควรใช้ความยาวชายเสื้อหรือชุดที่ผิดปกติที่ชายเสื้อชั้นในสีหรือพื้นผิว เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเช่นลำตัวสะโพกหรือเอวกลายเป็นพื้นที่ที่มีความสนใจน้อยลง

Emphasis must not be placed in an area that the individual wearer wishes to minimise. It is most often the head, or personality area, that should be emphasised as it is the most important. In order to do this it is important to use appropriate colour and texture contrasts, necklines, scarves or hats and jewellery. It is important to ensure that only one area is emphasised and no more. If one wants emphasis on the legs, for example, the design should use unusual hem lengths or designs at the hem, coloured or textured hosiery, or fancy footwear. When this occurs, the other parts of the body such as the torso, hips or waist become areas of lesser interest.

การสร้างเน้นในเสื้อผ้า Creating Emphasis in Garments

การเน้นสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการจัดกลุ่มของ ruffles รวบรวมแถวของแถบ tucks ปุ่มหรือตัดแต่งในที่เดียว อีกวิธีในการทำเช่นนี้คือความเข้มข้นของอัญมณีทั้งแถวของลูกปัด, โซ่หรือหมุด

Emphasis can be created through the grouping of ruffles, gathers, rows of stripes, tucks, buttons, or trim in one area. Another way to do this would be by a concentration of jewellery, either rows of beads, chains or pins.

เส้นและรูปร่างที่ผิดปกติดึงดูดสายตา สามารถนำมาใช้คอปกแขนเสื้อกระเป๋าเครื่องประดับเข็มขัดและภายนอกข้อมูลรถและปุ่มขนาดใหญ่เพื่อสร้างความสนใจในท้องถิ่น พื้นผิวหรือการออกแบบผ้าที่ผิดปกติและแตกต่างจากสามัญอาจดึงดูดความสนใจและนำความสนใจไปยังพื้นที่ เมื่อใช้การออกแบบผ้าที่ซับซ้อนซับซ้อนหรือสะดุดตามันจะแสดงที่ดีที่สุดโดยเพียงแค่ใช้การออกแบบเสื้อผ้า นี่คือเพื่อให้ผ้าและการออกแบบเสื้อผ้าไม่แข่งขันกันเพื่อความสนใจ

Unusual lines and shapes are eye catching. Oddly shaped collars, sleeves, jewellery pockets, belts and trims, and oversized buttons, can all be used to create local interest. Any textures or fabric designs that are unusual and different from the ordinary may attract attention and bring focus to an area. When using any elaborate, complex or eye-catching fabric design it is best displayed by simply using garment designs. This is so that the fabric and the garment design do not compete with each other for attention.

การใช้การตกแต่งวางไว้อย่างเหมาะสมบนพื้นหลังที่ตัดกันช่วยให้การตกแต่งโดดเด่น เมื่อเพิ่มการเย็บปักถักร้อย, เครื่องประดับ, จดจ้อง, ปุ่ม, เข็มขัดหรือหัวเข็มขัดบนพื้นหลังตัดกันพวกเขาจะเน้นและกลายเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ

Using decoration placed appropriately on a plain, contrasting background allows the decoration to be dominated. When adding embroidery, jewellery, trims, buttons,belts, or buckles on a contrasting background they will be emphasized and becomen the area of interest.

เพื่อสร้างการเน้นมีความจำเป็นต้องใช้ความแตกต่างของสีเส้นรูปร่างและพื้นผิว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องบางอย่างจะต้องใช้ในการเชื่อมต่อความแตกต่างเหล่านี้ หากไม่ได้ผลจะสับสน สิ่งสำคัญคือให้สังเกตที่นี่ว่าหากผู้ออกแบบใช้ความแตกต่างหลายครั้งผลกระทบของการออกแบบจะหายไป

In order to create emphasis it is necessary to use contrasts of colour, line, shape, and texture. Certain related factors must be used to connect these contrasts. If not, the result will be confusion. It is important to note here that if a designer uses contrasts too many times the impact of the design will be lost.

เมื่อความเข้มค่าและสีสันแตกต่างจากพื้นหลังความแตกต่างของรูปร่างในการออกแบบจะเน้นมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีเหล่านี้ปลอกคอเสื้อข้อมือแอกและรูปร่างจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนขึ้นเนื่องจากขอบของมันมีการตัดขอบที่ตัดกัน

When the intensity, value and hue differ from the background, contrasts of shape in designs will be more powerfully emphasised. In these cases, collars, cuffs, yokes and shapes will become more noticeable as their edges are outlined in a contrasting trim.

อีกวิธีในการรับรองความถูกต้องคือการใช้ความแตกต่างของพื้นผิว หากพื้นผิวทั้งหมดบนเสื้อผ้ามันเงาหรือน่าเบื่อหรือหนักมากมันจะสร้างความน่าเบื่อ

Another way to ensure emphasis is by using texture contrasts. If all the textures on a garment are shiny or dull or all heavy it will create monotony.

เอกภาพและความสอดคล้องกัน Harmony and Unity

ในแง่ของการออกแบบ เอกภาพและความสอดคล้องกันนั้นเชื่อมโยงกับความหมายของพวกเขาในแง่ที่ว่าความสอดคล้องป็นเอกภาพทางภาพ มันคือความสัมพันธ์ระหว่างทุกส่วนของทั้งหมดและเกิดขึ้นได้เมื่อทุกส่วนของการออกแบบมีความสัมพันธ์กันและจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ ความสอดคล้องบนเสื้อผ้าจะให้ความสนใจและจะดึงดูดความสนใจของผู้สังเกตการณ์ มันจะให้ความรู้สึกของเสื้อผ้า นี่คือความสำเร็จเมื่อองค์ประกอบของการออกแบบมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการออกแบบ

In design terms, harmony and unity are linked in their meaning in the sense that harmony is an attractive visual unity. It is the relationship between all parts of a whole and is achieved when all design parts are related and are arranged in an orderly manner. Unity on a garment will give a sense of appeal and will hold the attention of the observer. It will also provide a sense of belonging to the garment. This is achieved when the elements of design are effectively used and consistent with the principles of design.

การทำให้สอดคล้องกันในการออกแบบเสื้อผ้า Unity in Clothing Design

การออกแบบที่ดีนั้นต้องการความสอดคล้องระหว่างรูปร่างและรูปแบบ เพื่อจะได้เสื้อผ้าที่ให้ความรู้สึกสะดวกสบายและเคลื่อนย้ายและหายใจเข้ากับร่างกายได้อย่างไม่อึดอัด หรือทำหน้าที่พิเศษใด ๆ มันต้องมีความกลมกลืน การสวมใส่แบบพอดียังเป็นข้อกำหนดสำหรับการสร้างความกลมกลืนกับเนื้อผ้าและร่างกาย

Good design needs harmony between shape and form. In order for a garment to be comfortable and move and breathe with the body, or perform any specialised duties, it requires harmony. Fitting well is also a requirement for creating harmony.

เมื่อสร้างผลกระทบทางกายภาพของความสอดคล้อง หมายความว่าชิ้นส่วนมีขนาดและสัดส่วนที่รวมอยู่ด้วยกัน เพื่อให้ภาพรวมของความสอดคล้องในแต่ละส่วนของการออกแบบรวมถึงอุปกรณ์เสริมใด ๆ ควรแสดงหัวข้อเดียวที่ขึ้นอยู่กับบุคลิกของผู้สวมใส่และสถานที่ที่จะสวมใส่เสื้อผ้า

When creating the physical effects of harmony it means that the parts are in scale and their combined proportions look like they belong together and indeed belong with the figure the garment is covering. To give an overall look of harmony each part of the design, including any accessories, should express a single theme that is reliant on the personality of the wearer and the place the garment is to be worn.

เพื่อให้สอดคล้องปร่างและพื้นที่ว่างมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับข้อต่อ เช่น คอเสื้อ แขนและอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบหลักของเสื้อผ้า ตัวอย่างเช่นพวกเขาทั้งสองควรตรงโค้งหรือเชิงมุม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนของสีจำเป็นต้องใช้โทนสีเดียวหรือสีที่สอดคล้องกันบนเสื้อผ้า ความสอดคล้องกลมกลืนของพื้นผิวเกิดขึ้นได้เมื่อพื้นผิวเปลี่ยนจากการเกาะติดเป็นรอยพับของของเหลว เพื่อหลีกเลี่ยงความเบื่อหน่ายจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงความเหมือนกันในเสื้อผ้า พื้นที่ขนาดเล็กในสีตัดกันหรือตัดหรือพื้นผิวที่แตกต่างกันสามารถทำลายความน่าเบื่อใด ๆ และเพิ่มองค์ประกอบที่น่าสนใจในการออกแบบ

In order to harmonise shapes and spaces, it is necessary for the collars, cuffs, sleeves etc. to be in accordance with the main forms of the garment. For example, they should either both be straight, curved or angular. In order to achieve colour harmony it is necessary to use monochromatic or corresponding colour schemes on a garment. Harmony of texture is achieved when textures move from clinging to fluid folds, for example. In order to avoid boredom, it is necessary to avoid identicalness in garments. A small area in a contrast colour or a different cut or texture can break any monotony and add an interesting element to the design.

ทั้งสามด้านของการออกแบบเหล่านี้เป็นฟังก์ชั่นโครงสร้างและการตกแต่งทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกันเพื่อให้เกิดความสามัคคีกับเสื้อผ้า ทุกด้านจะต้องนำมาพิจารณาเช่นอายุขนาดเพศโอกาสสีส่วนตัวและไลฟ์สไตล์เมื่อออกแบบเสื้อผ้า

The three aspects of design, these being function, structure and decoration, must all correspond with each other in order to achieve harmony on any garment. All aspects must be taken into consideration such as age, size, gender, occasion, personal colouring, and lifestyle when designing garments.

สัดส่วนหรือขนาดต่าง ๆ  Proportion or Scale

เมื่อออกแบบเสื้อผ้าสัดส่วนของแต่ละส่วนจะต้องพิจารณาเพื่อให้เสื้อผ้าดูดี สัดส่วนที่ไม่สม่ำเสมอนั้นน่าสนใจกว่า เมื่อดูเสื้อผ้าเราเปรียบเทียบชิ้นส่วนขนาดเล็กกับชิ้นส่วนที่ใหญ่กว่า สัดส่วนเป็นการเปรียบเทียบจริง เสื้อผ้าจะสั้นและกว้างขึ้นเมื่อแบ่งส่วนทั้งหมดเท่า ๆ กัน เวลาที่สัดส่วนและขนาดที่ไม่สม่ำเสมอคุณสามารถมองออกและเห็นได้ชัด

When designing garments proportion must be considered as it is the pleasing interrelationship of the size of all parts of the garment. As a general rule, uneven proportion is more interesting. When looking at an outfit the eye automatically compares the smaller part to the larger one. This is what we refer to as proportion - the actual comparison. A garment will seem to be shorter and wider when all parts are divided equally. The Chanel suit is a good example of an even proportion with its hip-length jacket and knee-length skirt. An uneven proportion will keep the eye moving and give it something interesting to look at.

ผู้สังเกตการณ์จะเปรียบเทียบทั้งความสูงและความกว้างของชิ้นส่วนทั้งหมดของการออกแบบ ทุกส่วนที่มีจะต้องเกี่ยวข้องกันในขนาด ทั้งแขน กระเป๋า และคอเสื้อ พวกเขาทั้งหมดต้องเกี่ยวข้องกับการออกแบบรูปทรงที่สมบูรณ์

The observer’s eye will compare both the height and width of all parts of a design. All parts must relate to each other in size and that includes sleeves, pockets and collars. They must also all relate to the complete silhouette.

สไตล์ที่มีสองในสามต่อหนึ่งในสามจะทำให้ผู้สวมใส่ดูสูงและผอมขึ้น ตัวอย่างนี้จะเป็นแจ็คเก็ตความยาวเหนือกระโปรงสั้นหรือเสื้อคลุมยาวเหนือเข่าเหนือกางเกง สัดส่วนตามหนึ่งในสามถึงสองในสามก็ดึงดูดสายตาเช่น ชุดเอ็มไพร์หรือแจ็คเก็ตที่มีความยาวถึงเอวกับกระโปรงทรง A ด้านล่างจะบานๆ พลิ้วๆ กระโปรงประเภทนี้จะทำให้สะโพกดูเล็กลง แจ็คเก็ตที่มีแผ่นไหล่หรือไหล่ขยายจะทำให้ส่วนล่างของร่างกายดูแคบลงเมื่อเปรียบเทียบกัน

A style with two-thirds to one third proportion will make the wearer seem taller and slimmer. An example of this would be the fingertip-length jacket over a short skirt or a knee-length tunic over a pair of pants. A proportion based on one-third to two-thirds is also visually appealing, an example being the empire-waisted dress or a jacket which is waist-length with a flaring skirt. This type of skirt will make the hips seem smaller. A jacket with shoulder pads or extended shoulders will make the lower part of the body look narrower in comparison.

ถ้าใช้สิ่งตกแต่งอื่น ๆ เช่นตัดหรือจีบ ระยะห่างควรมีความหมายบางอย่างเกี่ยวกับการออกแบบทั้งหมด ตัดที่มีขนาดใหญ่ หรือเล็กเกินไป เบาเกินไป หรือหนักเกินไป และไม่ให้เข้ากับพื้นที่รอบข้าง   สไตล์จะไม่สวย และจะทำให้เสื้อผ้าที่ดูแปลก

If using any other decorative features such as trimmings or pleats, the spacing should have some meaning in relation to the whole design. Trimmings that are either too big or too small, too light or too heavy and don’t harmonise with the space around them will not be pleasing and will make a garment look odd.

โครงสร้างร่างกายและสัดส่วน Body Conformation and Proportion

เมื่อพูดถึงขนาดของร่างกายเป็นสามประเภทที่ใช้: ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ขนาดร่างกายเหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อใช้เป็นคู่มือการเลือกเสื้อผ้าและอุปกรณ์ สำหรับการใช้ขนาดปานกลางมันเป็นการดีที่เหมาะสมกับร่างกายที่สุด เล็กกว่าร่างกายจะใช้ขนาดเล็กขนาดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ ทั้งนี้ทั้งนั้นรูปร่างปานกลางเหมาะที่สุดกับใด ๆ ของทั้งสาม บุคคลขนาดใหญ่นั้นเหมาะสำหรับสวมใส่ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่

When discussing body size there are three categories that are used: small, medium and large. These body sizes are necessary in order to be used as a guide when choosing clothes and accessories. It is better for smaller body sizes to use small to medium scaled clothing and accessories. The medium body type is best suited to any one of the three. The larger sized person is best suited to wearing medium or large scale.

การออกแบบทั้งหมดของเสื้อผ้าบางส่วนของเสื้อผ้าเช่นคอเสื้อ กระเป๋าเงิน และการตัดใด ๆ หรือ ปุ่ม ควรเป็นขนาดถูกต้อง สำหรับผู้สวมใส่ ตัวอย่างเช่น เสื้อกันหนาวขนาดใหญ่แต่มีกระเป๋าที่เล็กมักจะดูแปลก ๆ และไม่สวย

Certain parts of apparel like the collars and pockets and also any trimmings or buttons, should be the correct size for the wearer and for the total design of the garment. A big, heavy overcoat would look strange with small pockets, for example.

เมื่อเสื้อผ้าเนื้อสัมผัสการออกแบบผ้าหรืออุปกรณ์เสริมมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับผู้สวมใส่ความสัมพันธ์ขนาดจะขาดสัดส่วน คนสร้างขนาดกลางมีอิสระมากขึ้นในการเลือกเสื้อผ้าและเครื่องประดับ เมื่อเลือกเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้ร่างกายที่แท้จริงของผู้สวมใส่เป็นแนวทาง วิธีที่น่าสนใจที่สุดในการแบ่งเสื้อผ้าคือการแบ่งร่างตามธรรมชาติเช่นเอวสะโพกหรือหน้าอก

When clothing, texture, fabric design or accessories are too large for the wearer, the size relationship is out of proportion. Medium build people have more freedom in the selection of clothing and accessories. When selecting an outfit it is important to use the wearer’s actual body as a guide. The most appealing way to divide a garment is at natural body divisions like the waist, hips or chest.

จังหวะ (การทำซ้ำ) Rhythm (Repetition)

จังหวะของเสื้อผ้าคือการจัดองค์ประกอบการออกแบบที่น่าพอใจซึ่งช่วยให้ตาสามารถเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนของเสื้อผ้าได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงปกติหรือทีละน้อยซึ่งให้ความรู้สึกต่อเนื่องตลอดการออกแบบคือสิ่งที่จะสร้างจังหวะ เมื่อรูปแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกจะทำให้เอฟเฟกต์แข็งแรงขึ้นการทำซ้ำนี้ไม่จำเป็นเสมอไป เพื่อสร้างจังหวะได้อย่างมีประสิทธิภาพควรใช้กับรูปร่างเส้นและช่องว่างรวมถึงการเปลี่ยนสีค่าหรือความเข้มของสี

The rhythm of a garment is the pleasing arrangement of design elements which allows the eye to easily move over the piece of clothing. A regular or gradual change which gives a sense of continuity throughout a design is what will create rhythm. When a pattern is repeated it makes the effect stronger, however, this repetition is not always necessary. In order to create rhythm effectively it should be used with shape, line and space as well as by changing the hue, the value or the colour intensity.

จังหวะในการออกแบบเสื้อผ้า Rhythm in Clothing Design

จังหวะยังถูกสร้างขึ้นโดยการไล่ระดับสี การคัดค้าน การเปลี่ยนแปลง หรือการประกอบรัศมีของชิ้นส่วนบางอย่างของการออกแบบและผ้า ในการออกแบบเสื้อผ้าสามารถทำได้โดยใช้การผสมผสานของเส้นสีรูปร่างและพื้นผิว

Rhythm also created by gradation, opposition, transition or by the radial assembly of certain parts of the design and fabric. In garment design it is achieved by using combinations of lines, colours, shapes and textures.

จังหวะผ่านการทำซ้ำ Rhythm through Repetition

การบรรลุจังหวะถูกสร้างขึ้นโดยการทำซ้ำหรือทำซ้ำของรูปร่างปุ่มจีบผ้าลูกไม้สีลวดลายของการออกแบบหรือจีบ จังหวะสามารถถูกสร้างขึ้นได้โดยให้ทุกส่วนใช้ขอบที่มีรูปร่างเหมือนกันเช่นทำให้พวกมันโค้งมนหรือกำลังสองหรือสแกลลอป การใช้สีในลักษณะที่ซ้ำซากสามารถบรรลุผลที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการจัดสรรสีในลักษณะที่น่าสนใจ

Achieving rhythm is created by repetition or regular repeats of shapes, buttons, pleats, laces, colour, motifs of design, or pleats. The rhythm can be created by having all parts use the same shaped edges such as keeping them all rounded or squared or scalloped. Using colours in a repetitious manner can achieve a good effect in particular if the colours are allocated in an interesting manner.

เพื่อสร้างจังหวะคลื่นที่อ่อนโยนซึ่งให้ความรู้สึกสงบและเงียบสามารถใช้เส้นที่เรียบเนียนและเป็นคลื่นได้ การใช้เส้นที่มีจุดแหลมหรือขรุขระซ้ำ ๆ กันนั้นสร้างจังหวะที่น่าตื่นเต้นและเหมาะที่สุดกับการสวมใส่ตอนเย็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลกับการออกแบบประเภทนี้เนื่องจากมันสามารถสร้างการออกแบบที่รบกวนหรือทำให้เกิดการขัดสีบนเสื้อผ้า สำหรับการสร้างจังหวะฉับพลันใช้จีบและเย็บเท่า การตัดแต่งเช่นรูเชือกผูกรองเท้าและลูกปัดจะสร้างเอฟเฟกต์แบบเข้าจังหวะดังนั้นจึงใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดความหลากหลายในลักษณะที่เป็นจังหวะ

To create a gentle wave rhythm which gives the sense of peace and calming, smooth, and undulating lines can be used. Repetitious use of lines with sharp or jagged points creates an exciting rhythm and is best suited to dramatic evening wear. It is however, necessary to take care with this type of design as it can also create a disturbing or subduing design on a garment. For an abrupt rhythm creation use tucks, pleats and stitching folds. Trimmings such as buttons, laces and beads will also create rhythmic effects therefore use these to achieve variety in a rhythmic manner.

จังหวะผ่านความก้าวหน้า Rhythm through Progression

จังหวะนั้นยังสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยความก้าวหน้าหรือการไล่ระดับสีซึ่งเป็นการเพิ่มหรือลดองค์ประกอบการออกแบบที่คล้ายกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป สีอาจย้ายจากแสงเป็นสีเข้มหรือพื้นผิวจากละเอียดถึงหยาบเช่น รูปร่างอาจมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่หรือในทางกลับกัน เส้นมีตั้งแต่บางจนถึงหนา การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้ความต่อเนื่องในขณะที่ให้ความรู้สึกของการเคลื่อนไหว อีกวิธีหนึ่งในการสร้างจังหวะคือการใช้ลำดับอย่างเป็นระบบในการเพิ่มหรือลดการเปลี่ยนแปลงขนาดของลวดลาย, ภายนอก, ปุ่ม, ความเข้ม, ดอกไม้, รัฟเฟิลและการออกแบบผ้า

Rhythm can also be created by progression or by gradation, the latter being a gradual increase or decrease of similar design elements. Colours may move from light to dark or textures from fine to coarse, for example. Shapes can range from small to large, or vice versa. Lines can range from thin to thick. The gradual changes give continuity while providing a feeling of movement. Another way to create rhythm is through systematic sequences of gradually increasing or decreasing changes in sizes of motifs, trims, buttons, intensity, flowers, ruffles and fabric design.

จังหวะผ่านการเปลี่ยน Rhythm through Transition

เมื่อเส้นโค้งนำสายตาไปที่มุมการเปลี่ยนแปลงจะถูกสร้างขึ้นซึ่งเป็นจังหวะการไหลของของเหลว มันเป็นเส้นโค้งของการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลให้ทิศทางการเปลี่ยนตาค่อยๆไม่ได้ทันที รูปร่างเฉพาะและเส้นโค้งและเหินเหนือร่างในจังหวะการหมุนนำสายตาได้อย่างง่ายดายและสวยงามจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกทิศทางหนึ่ง

When a curved line guides the eye over an angle, transition is created, this being a fluid rhythm. It is the curved lines of transition which result in the eye changing direction gradually, not abruptly. Transitional shapes and lines arc and glide over the figure in a rolling rhythm directing the eye easily and elegantly from one area or direction to another.

จังหวะผ่านการแผ่รังสี Rhythm through Radiation

จังหวะที่เกิดขึ้นจากการแผ่รังสี (คลื่นหรือรังสี) สร้างความรู้สึกเคลื่อนไหวในทิศทางต่าง ๆ นี่คือการเคลื่อนไหวที่เป็นระเบียบและเริ่มต้นที่จุดศูนย์กลางของเสื้อผ้า ทิศทางของการแผ่รังสีอาจเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น

Rhythm created through radiation (waves or rays) produces a feeling of movement in different directions. This is an organised movement and it commences at a central point of the garment. The directions of radiation could be in a similar direction or only in one direction.

จังหวะโดยการเคลื่อนไหวของสายอย่างต่อเนื่อง Rhythm by Continuous Line Movement

จังหวะโดยการเคลื่อนไหวของสายอย่างต่อเนื่องถูกผลิตโดยเส้นของการจดจ้องแถบสีและการออกแบบผ้าที่ไหลอย่าง สิ่งเหล่านี้ทำให้ดวงตาเคลื่อนที่เป็นเส้นต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวยังผสานการออกแบบเสื้อผ้าและสร้างความสามัคคี

Rhythm by continuous line movement is produced by lines of trims, bands of colour and fabric designs which flow nicely. These make the eye move in a continuous line. The movement also merges the garment design and creates harmony.

เกมออกแบบแฟชั่น
ทำตามขั้นตอนในเกมและค้นพบวิธีการออกแบบแฟชั่นทำงาน

 


การประเมินผล Assessment

What are the principles of design?
How is the formal balance achieved in dress designing?
What is the relationship between the principles and elements in a design?

Define the following terms:
Classic, fads, Interrupted Cycles, Recurring Cycles, traditional fashion adaption and reverse adaption.

หลักการออกแบบคืออะไร
ความสมดุลอย่างเป็นทางการในการออกแบบเครื่องแต่งกายเป็นอย่างไร
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการและองค์ประกอบในการออกแบบคืออะไร?

กำหนดเงื่อนไขต่อไปนี้:
คลาสสิก, แฟชั่น, รอบขัดจังหวะ, รอบการเกิดซ้ำ, การปรับตัวแฟชั่นแบบดั้งเดิมและการปรับตัวย้อนกลับ


แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม Additional Learning Resources

www.grappik.com/10-basic-elements-of-design

คุณสมบัติพิเศษ | Special Features

Members Club

Members Club

ชมรมสมาชิก

Fashionista

Fashionista

สาวกแฟชั่น

Photoshoot Gallery

Photoshoot Gallery

แกลเลอรี่ถ่ายภาพ

Fashion Dolls

Fashion Dolls

ตุ๊กตาแฟชั่น

แบ่งปันกับเพื่อน ๆ | Share with friends

Facebook

Facebook

Instagram

Instagram

Pinterest

Pinterest

Twitter

Twitter